Koľko zaplatíte u notára?

Sumy za notárske služby sú rôzne. Prinášame vám sumy niektorých notárskych výkonov.

24.05.2019 06:00
UP-7-zena Foto:
Ilustračné foto.
debata

A: Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení||

  z prvých 3 319,39 eura základu 1 %
  z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu 0,7 %
  z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu 0,5 %
  z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu 0,3 %
  z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu 0,1 %
  z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 e­ura0,05 %
  najmenej 16,60 eura
  Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.
  Ak nemožno základ určiť alebo ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 66,39 eura.

2. Za spísanie závetu, listiny o vydedení alebo vyhlásenia o voľbe práva, alebo odvolania týchto úkonov, za každý z týchto úkonov – 26,56 eura.

3. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb – 165,97 eura.

4. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive – 13,28 eura.

5. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb – 23,24 eura.

6. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 5a) – 13,28 eura.

B: Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici 16,60 eura.

C: 1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy 5b) za každú, aj začatú, stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje – 1,33 eura.

2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú, stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje – 2,66 eura.

3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise za každý podpis – 1,99 eura.

D: 1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier z prvých 3 319,39 eura základu – 1%, z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu – 0,5 %, z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu – 0,3 %, z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu – 0,1 %, z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu – 0,05 %, najmenej 66,39 eura. Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.

2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov – 16,60 eura.

E: Za prijatie do úschovy, ak nejde o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu:

1. Ak ide o listinu – 26,56 eura.

2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura 23,24 eura, pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane – 49,79 eura, pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami – 33,19 eura. Za prijatie do úschovy listiny, listinného cenného papiera, peňazí alebo hnuteľnej veci, ak ide o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu, 1 % z ceny veci, najmenej 6,50 eura, najviac 663,50 eura.

F: 1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami 6) za každú, aj začatú, hodinu – 1 euro.

2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol – 3,32 eura.

G: Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú, stranu vydaného textu – 1,99 eura.

H: Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú, stranu vydaného textu – 1,99 eura.

I: Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov – 3,32 eura.

J: 1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura – 33,19 eura

pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane – 49,79 eura

pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane – 82,98 eura

pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane – 116,18 eura

pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura – 182,57 eura

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami – 33,19 eura.

2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv – 16,60 eura.

3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka – 3,32 eura.

K: 1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb – 16,60 eura.

2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb – 9,96 eura.

L: 1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú, stranu uloženého textu – 1,33 eura.

2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú, stranu uloženého textu na dobu kratšiu ako štrnásť dní – 1,33 eura

na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov – 1,99 eura

na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov – 2,66 eura

na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka – 3,32 eura

na dobu od jedného roka do troch rokov – 3,98 eura

na dobu neurčitú – 4,65 eura

3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín – 6,64 eura.

4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín ............ 6,64 eura.

M: Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.

N: Za zistenie totožnosti za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje, pri úkonoch podľa položky A, B, E, J a K – 1,33 eura.

Zdroj: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov

debata chyba
Viac na túto tému: #služby #notár #sumy #zápisnica