Ako sa predáva poľnohospodárska pôda

Od 11. februára prestali platiť obmedzujúce ustanovenia zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa bez obmedzení.

, 26.07.2019 06:00
predaj, zmluva, dohoda, Foto:
Predávajúci už nemusí registrovať pôdu v registri ministerstva pôdohospodárstva.
debata

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod podľa § 588 až 611 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka.

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10 %.

Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov.

Zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav a pri prevode vlastníctva vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť.

Od 11. februára prestali platiť obmedzujúce ustanovenia zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodár­skemu pozemku. Prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa bez obmedzení.

Register

Predávajúci už nemusí registrovať pôdu v registri ministerstva pôdohospodárstva.

Skončila aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a zastavila sa možnosť užívateľov vkladať do registra akékoľvek údaje. Naďalej je však možné, aby užívatelia prostredníctvom svojho užívateľského prístupu vstupovali do registra alebo brali z neho potrebné údaje.

Platí, že ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je naďalej podmienkou prevodu poľnohospodárskeho pozemku.

Osvedčenie podmienok

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, už nepostupujú podľa paragrafov zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, ktoré upravovali konanie o vydaní osvedčenia o splnení podmienok na predaj pôdy. Okresné úrady preto

a) neprijímajú žiadosti o vydanie osvedčenia

b) nevydávajú osvedčenia

c) zastavia začaté konania o vydaní osvedčenia

d) zastavia konania o nevydaní osvedčenia

e) žiadateľovi o osvedčenie, respektíve účastníkovi konania o nevydaní osvedčenia oznámia, že § 4 až 6 zákona stratili dňom vyhlásenia nálezu účinnosť, v čoho dôsledku nadobúdateľ poľnohospodárskeho pozemku nemá povinnosť podľa týchto ustanovení postupovať, najmä nie je povinný žiadať o vydanie osvedčenia, a okresný úrad nie je oprávnený viesť konanie o vydaní osvedčenia, respektíve konanie o nevydaní osvedčenia.

Potvrdenie o podnikaní

Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora (SPKK) prestala vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Nie je teda povinná vydávať potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza.

Povinnosti obce

Od dňa vyhlásenia nálezu nie je obec povinná

a) prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce, ktoré boli zverejnené v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

b) zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce

c) vydávať potvrdenia o tomto zverejnení

Obce prestali vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a na účely splnenia náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Obec nie je povinná vydávať

a) potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza

b) potvrdenie, že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodár­skeho pozemku v obci

c) potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a nadobúdateľom pozemku

d) potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v obci v trvaní najmenej 10 rokov

Obec naďalej bude na účely prevodu pozemku do vlastníctva osôb vydávať potvrdenia preukazujúce skutočnosti vyplývajúce zo zákona , a to

a) potvrdenie, že pozemok je podľa územnoplánovacej dokumentácie určený na iné ako poľnohospodárske využitie, teda na zástavbu

b) potvrdenie, že pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, ak nie je evidovaný v katastri nehnuteľností.

Katastrálne úrady

prestali postupovať podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva pozemku, ktoré upravujú náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, už od novembra 2018 na základe interného usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

nekontrolujú ani od účastníka konania nevyžadujú, aby zmluva o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku mala prílohy vyplývajúce zo zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Okresné úrady z dôvodu nesplnenia týchto náležitostí neprerušujú ani nezastavujú konanie o vklade vlastníckeho práva; ak bolo konanie z týchto dôvodov prerušené, dôvod prerušenia odpadol a v konaní sa pokračuje.

kontrolujú pôsobnosť zákona na prevod pozemku, respektíve od účastníka konania vyžadujú preukázanie potrebných skutočností iba v prípade, že ide o prevod na nadobúdateľa .

JUDr. Mojmír Plavec z Realitnej únie SR: „Od 11. 2. 2019 obmedzujúce ustanovenia zákona č. 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy strácajú účinnosť a prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa bez obmedzení. Znamená to, že nadobudnúť poľnohospodársky pozemok môže priamo aj osoba nevykonávajúca poľnohospodársku činnosť. Kataster povolí vklad vlastníckeho práva pri poľnohospodárskych pozemkoch za rovnakých podmienok ako pri iných pozemkoch, t.j. len na základe kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a po úhrade správneho poplatku. Práve paragrafy 4, 5 a 6 zákona č. 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy obsahovali obmedzenia pri prevode poľnohospodárskych pozemkov, ako napríklad prednosť osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, povinnosť zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce a v registri Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo povinnosť preukázať splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.“

Zdroj: ministerstvo pôdohospodárstva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj pôdy #poľnohospodárska pôda #predaj pozemkov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy