Ako vybaviť preukaz hendikepovanej osoby a parkovací preukaz

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP, preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu si fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení posudkových činností úradu práce v mieste svojho trvalého bydliska. V prípade, ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenska a prechodný pobyt na Slovensku, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.

, 07.08.2019 06:00
invalidita, parkovanie, hendikep, vozíčkar, Foto:
Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.
debata

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o preukaz osoby s hendikepom, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo parkovací preukaz rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom alebo bez neho sa prikladá aj aktuálny "Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár, a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP. V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky pre vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom. Fyzická osoba s hendikepom je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Po splnení vyššie uvedených podmienok bude potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Parkovací preukaz: Úrad vyhotoví zdravotne postihnutej osobe parkovací preukaz, ak a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu, je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu autom. V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo pas a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #parkovací preukaz #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Flowers