Zmluvu o spoločenstve upravuje zákon

, 12.08.2019 06:00
traktor, urbáre, hospodárstvo, farma,
Pozemkové spoločenstvá umožňujú členom lepšie spravovať ich nehnuteľný majetok. Autor:

Pozemkové spoločenstvá umožňujú členom jlepšie spravovať ich nehnuteľný majetok.

Pozemkové spoločenstvá umožňujú členom jednoduchšie spravovať svoj ich nehnuteľný majetok. Spoločenstvo sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách priniesla minulý rok zmeny týkajúce sa aj zmlúv. Patria medzi ne tieto zmeny: názov spoločenstva sa nesmie zhodovať s názvom iného spoločenstva, sídlo spoločenstva musí uvádzať celú adresu: ulica, orientačné číslo, PSČ a obec, ak ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností musí sa to uviesť v zmluve, takisto je pri nich potrebné uviesť dôvody výpovede alebo odstúpenia od zmluvy a spôsob vysporiadania so spoločenstvom, zoznam nehnuteľností je povinnou prílohou zmluvy, v zmluve sa musí určiť orgán spoločenstva, ktorý je zodpovedný za vedenie vyššie uvedených zoznamov priamo v zmluve, pribudla povinnosť uvádzať údaj o najbližšom predchádzajúcom právnom predchodcovi člena spoločenstva.

Spoločenstvá môžu zmeny zmluvy a stanov, ktoré môžu byť upravené samostatne alebo sú súčasťou zmluvy, prijať buď vo forme dodatku, alebo vo forme novej zmluvy či stanov. V prípade, ak má pozemkové spoločenstvo ďalšie interné predpisy, ako napríklad rokovací poriadok či hlasovací poriadok, musí pristúpiť taktiež k zosúladeniu týchto interných dokumentov so zákonom.

Spoločenstvo okrem zmluvy zvyčajne vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia (ďalej len „zhromaždenie“), hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva, ak tieto skutočnosti neupravuje zmluva o spoločenstve.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#urbáre #pozemkové spoločenstvá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku