Zmluva o pozemkovom spoločenstve: Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov

Kto je členom pozemkového spoločenstva? Členmi spoločenstva podľa zmluvy o pozemkovom spoločenstve sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti.

, 19.08.2019 06:00
ruky, podanie rúk, urbáre, nehnuteľnosti, dohoda, Foto:
Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností.
debata

Ako vzniká členstvo v pozemkovom spoločenstve?

Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.

Aké sú práva a povinnosti člena?

3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.

Aké sú práva slovenského pozemkového fondu?

Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa zákona o pozemkových spoločenstvách, a teda rozhoduje o:

  • a) schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmenách okrem zmien v zozname členov a v zozname nehnuteľností
  • b) schvaľuje stanovy a ich zmeny
  • c) rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti
  • d) rozhoduje o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti
  • e) rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva
  • f) rozhoduje o zrušení spoločenstva

Musí byť v zmluve uvedený zoznam členov?

Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov.

Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.

Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností. Zoznam členov pozemkového spoločenstva tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

Aké zmeny musia hlásiť členovia spoločenstva?

Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní nahlásiť spoločenstvu všetky zmeny evidovaných skutočností do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.

Kto má právo nahliadať do zoznamu členov?

Člen spoločenstva, fond a správca má právo nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy.

Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam členov a zoznam nehnuteľností, je povinný umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností, vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.

Ako sa určuje podiel na zisku člena spoločenstva?

Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Podiel člena spoločenstva, fondu a správcu na zisku a majetku sa uhrádza spôsobom, ktorý určil člen spoločenstva, fond a správca, ktorý je uvedený v zozname členov alebo ktorý vyplýva zo zmluvy o spoločenstve, zo stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenský pozemkový fond #pozemkové spoločenstvá #urbáre
Flowers