Čo hovorí o zmluve o spoločenstve zákon o pozemkových spoločenstvách

Zmluva o spoločenstve musí byť písomná a musí obsahovať napríklad názov spoločenstva či adresu sídla spoločenstva.

31.08.2019 06:00
hospodárstvo, hospodár, poľnhospodár, roľník,... Foto:
Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva.
debata

Zmluva o spoločenstve musí ďalej obsahovať

 • údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
 • orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti
 • spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva
 • práva a povinnosti členov spoločenstva
 • druh činnosti spoločenstva
 • údaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť
 • počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond alebo ktoré spravuje právnická osoba
 • ďalšie skutočnosti vyplývajúce zo zákona
 • dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a spôsob a rozsah úhrady alebo vyrovnania nákladov skutočne a účelne vynaložených na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania.

Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia, hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva, ak tieto skutočnosti neupravuje zmluva o spoločenstve.

Súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj

 • zoznam členov spoločenstva
 • zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve členov spoločenstva

Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve a jedno vyhotovenie stanov, ak ich spoločenstvo vydalo; vyhotovenie zmluvy o spoločenstve alebo vyhotovenie stanov možno členovi spoločenstva vydať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmluva #pozemkové spoločenstvá #urbáre