Ako napadnúť alebo zrušiť darovaciu zmluvu?

Darovanie so zriadením vecného bremena umožňuje vlastníkovi, aby prenechal svoj nehnuteľný majetok jednému alebo viacerým obdarovaným, bez toho aby stratil právo ho užívať, alebo aby bol limitovaný zákonnými dôvodmi vydedenia.

, 24.10.2019 08:00
žena, kancelária, úsmev Foto:
Darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu.
debata

Darovanie nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena v podobe dožitia v darovanom dome sa robí na základe písomnej darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena. Tento postup sa podľa advokáta Mila Vallu často využíva z dôvodu, že rodičia môžu mať napríklad pre zlé rodinné vzťahy záujem o zanechanie svojho majetku iba konkrétnej osobe tak, že ďalší do úvahy prichádzajúci dedičia potom nebudú mať na tento majetok nárok. Darovanie so zriadením vecného bremena umožňuje vlastníkovi, aby prenechal svoj nehnuteľný majetok jednému alebo viacerým obdarovaným, bez toho aby stratil právo ho užívať, alebo aby bol limitovaný zákonnými dôvodmi vydedenia.

„Nevýhodou postupu je, že darovaním dochádza k prevodu vlastníckeho práva už počas života darcu, teda darca stráca akékoľvek oprávnenia k nehnuteľnosti, okrem užívacieho práva, ktoré vyplýva zo zmluvy o zriadení vecného bremena. Obdarovaný spravidla môže nehnuteľnosť ďalej prevádzať aj iným spôsobom s ňou disponovať,“ upozorňuje právnik.

Mnohí vlastníci sa obávajú tohto typu darovania, pretože ak príde medzi darcom a obdarovaným k vážnym sporom, nebudú už môcť právny stav zvrátiť. V prípade darovania nehnuteľnosti je navrátenie do pôvodného stavu, pokiaľ nedôjde k vzájomnej dohode o zrušení darovacej zmluvy, možné prostredníctvom § 630 Občianskeho zákonníka. Predmetné ustanovenie však umožňuje darcovi domáhať sa vrátenia daru len v prípade, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že hrubo porušuje dobré mravy.

„Takto definovaná podmienka prenecháva pomerne širokú výkladovú voľnosť, pričom súdy v praxi považujú podmienku na vrátenie daru za splnenú v prípadoch, keď nemravné správanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny dosiahne takú intenzitu, že sa ním naplnia znaky skutkovej podstaty trestného činu, alebo sa k naplneniu týchto znakov blíži. Existujú aj prípady, keď rodič platne daroval nehnuteľnosť svojmu dieťaťu, pričom po darovaní sa títo vzájomne odcudzili do takej miery, že spolu nekomunikujú, nezaujímajú sa o seba a dokonca si začali vykať a oslovovať sa priezviskom, hoci si celý život tykali. Ani v tejto situácii súdy nepovažovali správanie obdarovaného dieťaťa za nemravné v dostatočnej intenzite na to, aby sa rodič mohol od dieťaťa úspešne domôcť vrátenia daru,“ upozorňuje Valla.

Darovaciu zmluvu možno za určitých okolností... Foto: SHUTTERSTOCK
spravodlivosť, súd, obžaloba Darovaciu zmluvu možno za určitých okolností zrušiť.

Napadnutie zmluvy

Napadnúť darovaciu zmluvu legislatíva povoľuje. Napadnúť ju nemožno po smrti darcu. Darovaciu zmluvu je možné napadnúť na príslušnom súde žalobou, je však potrebné, aby navrhovatelia, ak budú chcieť byť v predmetnom konaní úspešní, uniesli dôkazné bremeno a preukázali, že predmetná darovacia zmluva nespĺňa náležitosti ustanovené zákonom na právne úkony, alebo že darca v čase, keď bola darovacia zmluva podpísaná, konal v duševnej poruche. Podľa § 37 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení: „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“ V zmysle ust. § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení: „Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.“

Vrátenie daru

Darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právo na vrátenie daru musí darca uplatniť tak, že sa dovolá zákonných dôvodov na vrátenie daru.

Obdarovaný môže odoprieť vrátenie daru tým, že poprie existenciu týchto dôvodov. V takomto prípad musí darca uplatniť svoj nárok na súde. Zmluvu je možné napadnúť žalobou, v tomto prípade je vhodné kontaktovať advokáta.

Po doručení výzvy darcu obdarovanému o vrátení darovanej nehnuteľnosti by mal obdarovaný uzavrieť s darcom dohodu o vrátení nehnuteľnosti, táto dohoda sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom.

Domáhať sa vrátenia daru môže darca formou písomnej výzvy na vrátenie daru, ktorá musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov. V písomnej výzve treba podrobne opísať predmet daru, dôvody, pre ktoré sa darca domáha vrátenia daru a uvedie primeranú lehotu, v ktorej požaduje vrátenie daru. Pokiaľ to je účelné, môže určiť aj miesto vrátenia daru.

V prípade, že obdarovaný nie je ochotný dohodu o vrátení daru s darcom uzavrieť, musí sa darca domáhať sa vrátenia daru súdnou cestou. Návrh na súd je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko, a pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, tak v obvode súdu v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza. Následný rozsudok súdu sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom.

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Ak má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť späť. Právo vrátiť dar podlieha premlčaniu vo všeobecnej 3-ročnej premlčacej lehote upravenej ustanovením Občianskeho zákonníka. Premlčacia lehota začne plynúť odo dňa, keď mohlo byť právo vykonané prvý raz, teda keď mohla byť chyba zistená obdarovaným pri obvyklej pozornosti.

Návrh na súd na vrátenie daru by mal obsahovať najmä: osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Dôvody treba podrobne opísať, nakoľko súd na ne prísne prihliada. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

Potrebné je priložiť tieto prílohy: darovaciu zmluvu, listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ. Súd po doručení návrhu určí termín pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých vo veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne, a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi, alebo jeho návrh zamietne.

Hrubé porušenie mravov

Pre určenie, čo je hrubé porušenie dobrých mravov, je dôležité objektívne posúdenie, nielen subjektívny pocit darcu. Zvyčajne ide o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie, a to fyzickým konaním, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a podobne. Hrubé porušenie dobrých mravov nemusí spĺňať kvalifikáciu trestného činu alebo priestupku, za hrubé porušenie mravov však nemožno považovať napríklad obyčajný nevďak alebo márnotratný život obdarovaného.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zrušenie #darovacia zmluva
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy