Dvere ku kompenzáciám otvára len preukaz ŤZP

, 19.11.2019 07:00
dieťa, ťzp, Downov syndróm,
Opakované príspevky na kompenzáciu sa zvyšujú každý rok. Najväčšia zmena sa však dotkla príspevku na opatrovanie. Autor:

Nielen zdravotné problémy, ale najmä rôzne sociálne znevýhodnenia trápia takmer pol milióna Slovákov, ktorí trpia ťažkým zdravotným postihnutím. Životnú situáciu mnohých z nich pomáha zlepšovať niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

„Predpokladom toho, že človek bude uznaný za zdravotne ťažko postihnutého je, že jeho hendikep má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aby hendikepovaný človek mohol dostávať niektorý z príspevkov na kompenzáciu, musí byť uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu a musí mať preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadosť oň treba podať na oddelení posudkových činnosti úradu práce. Rozhodujúce je pritom stanovisko posudkového lekára, ktorý stanovuje percentuálnu mieru funkčnej poruchy. Pri jeho vypracovaní vychádza najmä z lekárskeho nálezu, ktorý spravidla nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Pokiaľ je lekársky nález jednoznačný, nie je pre vypracovanie posudku potrebná prítomnosť posudzovanej osoby. Posudkový lekár je však povinný pozvať žiadateľa na posúdenie jeho zdravotného stavu v prípade, ak o to táto osoba písomne požiada. Ak posudkový lekár určí mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, žiadateľ má nárok na vydanie preukazu fyzickej osoby s ŤZP. A ako vlastník preukazu má potom, okrem iného, možnosť požiadať aj o niektorý z príspevkov na kompenzáciu.

Niektorý z trinástich peňažných príspevkov na kompenzáciu dostáva viac ako 156-tisíc ľudí, príspevok na opatrovanie takmer 58-tisíc.

Opakované príspevky na kompenzáciu sa zvyšujú každý rok. Najväčšia zmena sa však dotkla príspevku na opatrovanie. „Výška peňažného príspevku na opatrovanie dosiahla úroveň čistej minimálnej mzdy. Opatrovateľ v produktívnom veku dostane 430,35 eura mesačne,“ povedal minister práce Ján Richter. „Títo ľudia si to bezpochyby zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť človeku s ťažkým zdravotným postihnutím lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“ dodal minister. Podľa jeho slov je totiž domáce prostredie jedným z faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na zdravotný stav.

Kto sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

 • osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %
 • funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
 • sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) je znevýhodnenie, ktoré má osoba z dôvodu jej hendikepu v porovnaní s osobou bez postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Čo je kompenzácia zdravotného postihnutia

 • zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku hendikepu poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo sociálnych služieb
 • cieľom poskytovania kompenzácie je podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach

Posudková činnosť:

Lekárska posudková činnosť: vykonáva ju posudkový lekár príslušného úradu práce. Hodnotí a posudzuje sa ňou zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie; určuje sa miera funkčnej poruchy; posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií; jednotlivé druhy odkázanosti; fyzická a psychická schopnosť vykonávať opatrovanie; fyzická a psychická schopnosť udeliť písomný súhlas; posudzuje potreba osobitnej starostlivosti.

Výsledkom je lekársky posudok, v ktorom lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia (príloha č. 3 zákona č 447/2008).

Sociálna posudková činnosť: vykonáva ju sociálny pracovník príslušného úradu práce, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP. Posudzujú sa individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie riešiť situáciu vlastným pričinením); rodinné prostredie (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je schopná poskytnúť jej rodina); prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti; všetky druhy odkázanosti; navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie. Vykonáva sa za účasti osoby s ŤZP.

Komplexný posudok: na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru príslušný úrad práce vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje: mieru funkčnej poruchy; vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP; sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie; návrh druhu príspevku; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu autom alebo či má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí; termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí lekár a odôvodnenie komplexného posudku. Posudok sa nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 %.

Zdroj: upsvar

Kedy môžete dostať peňažný príspevok na kompenzáciu a čo musíte splniť

 • základnou podmienkou je, že máte zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP
 • ďalšou podmienkou je, že v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám bol navrhnutý peňažný príspevok na kompenzáciu
 • jeho poskytovanie je závislé aj od vášho majetku a príjmu za zisťovaný kalendárny rok
 • príspevky na kompenzáciu možno poskytnúť, ak hodnota majetku človeka, ktorý oň žiada, nie je vyššia ako 39 833 eura
 • nárok na príspevky majú tí občania, ktorí majú podľa posudku aspoň 40-percentný pokles schopnosti pracovať, pričom výška príspevku pri niektorých z nich je priamo závislá od miery poškodenia
 • príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o príspevku na kompenzáciu
 • opakovaný príspevok sa vypláca mesačne pozadu a nevypláca sa mimo Slovenska
Zdroj: UPSVAR, dh

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ŤZP #príspevky na kompenzáciu #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku