Nájom pôdy si žiada dobrú zmluvu

, 10.12.2019 07:00
žena, muž, pole, dohoda
Výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu. Autor:

Nájom poľnohospodárskych pozemkov upravuje osobitný zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, prípadne ustanovenia Občianskeho zákonníka.

„Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely by mala obsahovať určenie zmluvných strán ako prenajímateľa a nájomcu, špecifikovanie predmetu nájmu, nájomného a doby nájmu. Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, tak sa na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku vyžaduje aj dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, ako aj všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu,“ uviedol JUDr. Martin Jacko z advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. (LGP):

Výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu a v prípade pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemku zastavaného stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely je výška nájomného najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 15 rokov. V prípade, ak je takáto zmluva dohodnutá na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov.

V zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku si možno dohodnúť, že pozemky sa prenajímajú i na vykonávanie rybárskeho práva alebo dohodnúť, že nájomca môže zastupovať prenajímateľa v konaniach podľa osobitného predpisu za primeranej výšky nájomného. Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území. Obdobne sa určí výška odplaty za užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy v areáli poľnohospodárskeho podniku zastavanom stavbami na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ak slúži na poľnohospodár­ske účely.

Podľa právnika okrem ukončenia zmluvy dohodou, zmluva uzavretá na dobu určitú sa skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov.

Skončiť nájomný vzťah možno aj iným spôsobom – odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, napriek tomu, že bol upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného.

Ako sa prenajíma pozemok na poľnohospodárske účely

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve, ak zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov neustanovuje inak. Rovnako sa postupuje pri podnájme pozemku na poľnohospodár­ske účely.

Čo je poľnohospodársky pozemok

Pozemok na poľnohospodárske účely je podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov taký pozemok alebo jeho časť, ktorý je

a) poľnohospodárskou pôdou

b) evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely, alebo

c) iný pozemok prenechaný na poľnohospodár­ske účely

Výška nájomného

Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku sa na účely zákona o nájme pôdy rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

Mali by ste vedieť:

Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky.

Ak nie je dohodnuté inak, obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu znáša nájomca.

Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ročne pozadu k 1. októbru kalendárneho roka.

Ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať, a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.

Výpoveď zmluvy

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#poľnohospodárska pôda #nájom pôdy #zmluva
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku