Pôda: Nájomná zmluva sa už automaticky neobnovuje

Prenajímate poľnohospodársku pôdu a nevyhovuje vám nájomná zmluva? Kedy môžete zmluvu ukončiť?

, 31.01.2020 11:00
pozemok, dohoda, muži, zima, pôda Foto:
Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.
debata

Nájom poľnohospodárskych pozemkov upravuje zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Pokiaľ tento zákon niektoré veci neupravuje, riadi sa nájomná zmluva o nájme pôdy ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Pozemok, ktorý možno prenajímať ako poľnohospodársky, je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou. To znamená: musí byť evidovaný v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Za pozemok na poľnohospodárske účely sa však považuje aj pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, ak slúži na poľnohospodárske účely, alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely a tiež iný pozemok prenechaný na poľnohospodár­ske účely.

Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely by mala obsahovať určenie zmluvných strán ako prenajímateľa a nájomcu, špecifikovanie predmetu nájmu, nájomného a doby nájmu. Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, tak sa na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku vyžaduje aj dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, ako aj všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu.

Výpovedné lehoty pri nájme pôdy na poľnohospodárske účely sú jeden rok, ak sa nedohodnete na inom čase, a päť rokov v prípade, že ste uzavreli zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na neurčitý čas. Platí, že vypovedať ju môžete len písomne. Podľa aktuálnej platnej legislatívy platí, že na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy sa už nájomné zmluvy po svojom skončení automaticky neobnovujú, čím sú chránené práva nielen nájomcu, ale aj vlastníka, ktorý pôdu prenajíma. Do apríla platilo, že aj keď sa skončila doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve, dochádzalo k automatickému predĺženiu nájomnej zmluvy. Zmluvné strany nemuseli uzatvoriť novú nájomnú zmluvu a nájomca mohol pokračovať v užívaní pozemku. Zrušiť zmluvu možno dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou zo zákonom dovolených dôvodov. Okrem ukončenia zmluvy dohodou zmluva uzavretá na dobu určitú sa skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov.

Ku skončeniu nájomného vzťahu môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, napriek tomu, že bol upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #nájomcovia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy