Mladí farmári a pozemky od SPF

Aj mladí farmári si môžu od Slovenského pozemkového fondu prenajať pôdu. Ako na to?

, 06.02.2020 12:00
manželia, gauč, telefonovanie Foto:
Prenajaté pozemky nesmie dať mladý farmár do podnájmu.
debata

Prednostné právo na nájom pozemkov nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem, okrem doterajšieho nájomcu, aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt, a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha.

Slovenský pozemkový fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo nájme.

Ak fond postupuje podľa vyššie uvedeného, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere:
a) 101 až 500 ha najviac o 4 %,
b) 501 až 700 ha najviac o 7 %,
c) 701 až 1 500 ha najviac o 9 %,
d) 1 501 ha a viac najviac o 12 %.

Mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt, nesmie pozemky, ktoré získal do nájmu, dať do podnájmu.

Ak špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu vykonáva aj doterajší nájomca, fond nepoužije vyššie uvedený postup a nezníži výmeru. Fond doterajšiemu nájomcovi nezníži výmeru ani na pozemkoch zaradených do viacročného záväzku podľa osobitného predpisu.

Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt, prestane spĺňať podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy, poruší povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo poruší ustanovenia tohto zákona, fond od nájomnej zmluvy odstúpi.

Ako sa podáva žiadosť o nájom pozemkov od SPF

Slovenský pozemkový fond vybavuje žiadosti mladých poľnohospodárov rovnako ako ostatné žiadosti o prenájom s ohľadom na platné právne predpisy. Každý záujemca o pozemky v správe SPF musí splniť všetky podmienky vyžadované zákonom (uzatvorené zmluvy s fyzickými osobami, potvrdenie o plnení záväzkov voči verejným inštitúciám a pod.) a rozhodnutie PPA o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je iba jednou z podmienok na prednostné právo na uzatvorenie zmluvy. SPF upozorňuje, že samotné rozhodnutie PPA o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nezakladá automaticky nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy s SPF.

Prvým krokom je vyhlásenie výzvy, nasleduje založenie SHR a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Odporúčame:

 • informovať sa na Pôdohospodárskej platobnej agentúre o podmienkach podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  1. podľa podopatrenia 6.1: „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ podľa osobitného predpisu – ak je žiadateľom mladý poľnohospodár vymedzený v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES
  2. podľa podopatrenia 6.3: „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov“ podľa osobitného predpisu – ak je žiadateľom poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku.
 • sledovať na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyhlásenie výzvy.

Vybavenie žiadostí

Slovenský pozemkový fond vybavuje žiadosti mladých poľnohospodárov na základe osobitných právnych predpisov, ktorými sú:

 • zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

Žiadosť

Písomný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky v správe a nakladaní SPF žiadateľ podáva písomne s podpisom štatutára podniku alebo splnomocnenej osoby poštou na adresu
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36, 817 15 Bratislava

Mladý poľnohospodár k žiadosti podľa vzoru na internetovej stránke SPF (Tlačivá a žiadosti) priloží

 • rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a zákona NR SR č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • list vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý už vlastní alebo ktorý už má prenajatý.
 • SPF uzatvára nájomné zmluvy podľa II. časti zákona č. 504/2003 Z. z. na dobu určitú, zmluva skončí uplynutím času. Pred uzatvorením zmluvy skúma splnenie podmienok podľa nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. (§ 10 a 11 kedy fond neprenajme fyzickej a právnickej osobe)
 • predmet činnosti – poľnohospodárska výroba
 • záujemca nesmie byť dlžníkom SPF, pri PO ani spoločník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu osoby, ktorá bola spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu, pri FO ani blízka osoba záujemcu
 • nesmie mať nedoplatky na daniach, colnom dlhu, poistného na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, príspevkov na starobnom dôchodkovom sporení
 • má uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu
 • SPF následne skúma prednostné právo k pozemkom (doterajší nájomca, mladý poľnohospodár) a uzatvára nové nájomné zmluvy na dobu určitú. Podľa § 2a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., sa nájomca, ktorý je mladým poľnohospodárom, musí zmluvne zaviazať vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu, ktorou je
 • obhospodarovanie prenajatého pozemku, na ktorom je vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica,
 • založenie vinohradu, ovocného sadu alebo chmeľnice na prenajatom pozemku a jeho následné obhospodarova­nie, alebo
 • pestovanie špeciálnych plodín na výmere najmenej 50 % prenajatého pozemku; špeciálnymi plodinami sú najmä zelenina, okopanina, strukovina, liečivá rastlina, aromatická rastlina, koreninová rastlina, mak, ľan, konopa alebo pseudocereália, ako je láskavec, pohánka, proso, alebo živočíšnu výrobu tak, aby zaťaženosť prenajatého pozemku neklesla počas celej doby nájmu pod 0,4 veľkej dobytčej jednotky/ha.

Oplatí sa vedieť

SPF nemôže znížiť výmeru doterajšiemu nájomcovi

 • ak vykonáva špeciálnu rastlinnú alebo živočíšnu výrobu podľa § 2a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z.
 • ak je pozemok zaradený do viacročného záväzku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Prednostné právo po pozemkových úpravách

Na základe rozhodnutia správneho orgánu o vykonaní projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. ku dňu rozhodnutia alebo k dátumu uvedenému v rozhodnutí zanikajú všetky vlastnícke a nájomné vzťahy k pozemkom. SPF následne postupuje podľa právnej úpravy v § 14 ods. 9 a nasl. zákona č. 330/1991 Zb. Slovenský pozemkový fond prednostne prenajme mladému poľnohospodárovi pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov, najviac však do výmery 28 ha.

SPF môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere
a) 101 až 500 ha najviac o 3 %
b) 501 až 700 ha najviac o 5 %
c) 701 až 1 500 ha najviac o 7 %
d) 1 501 ha a viac najviac o 10 %.

Zdroj: Slovenský pozemkový fond

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenský pozemkový fond #prenájom pôdy
Flowers