Ako po novom vybaviť stavebné povolenie

, 06.02.2020 08:00
manželia, obývačka, gauč, plánovanie, plán
Ilustračné foto. Autor:

So stavbou súvisí veľké množstvo povolení. Koľko za ne zaplatíte a ako by mala vyzerať žiadosť o stavebné povolenie?

Obsah žiadosti

Čo sa uvádza v žiadosti o vydanie stavebného povolenia:

 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi
 • prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu

Prílohy k žiadosti

Čo musíte priložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia:

 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou
 • projektová dokumentácia stavby musí obsahovať:

a) sprievodnú správu s doplňujúcimi údajmi o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé:

 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti
 • usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

 • hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich
 • návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia
 • ochranných pásiem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitostí stavby

d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb

e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravo-technické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby

f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie

g) návrh úpravy okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovani­a stavby

 • koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby

Ďalšie prílohy

 • certifikát o spôsobilosti projektanta
 • územné rozhodnutie, ak je potrebné
 • vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (meno stavebného dozoru), ak budete stavbu uskutočňovať svojpomocou a nemáte stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Ak budete stavať dodávateľsky alebo so stavebnou firmou, môžete meno dozoru doložiť až neskôr, po vybratí stavebnej firmy.
 • súhlas vodární, že je možné napojiť dom na vodu a kanalizáciu. Ak kanalizácia v obci nie je, budete potrebovať nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (čistička sa však vybavuje oveľa náročnejšie, musíte mať aj súhlas ministerstva životného prostredia). K žiadosti o pripojenie domu na Rd musíte priložiť list vlastníctva, vodoinštaláciu, zákres vodární o tom, kde majú uložené siete, a situáciu napojenia domu na vodu. Vybavuje sa do 30 dní.
 • súhlas energetických závodov, že je možné pripojiť dom na elektrinu. K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť musíte priložiť list vlastníctva, elektroinštaláciu domu a situáciu napojenia domu na elektrinu. Vybavuje sa do 30 dní.
 • súhlas plynární, že je možné pripojiť dom na plyn (prikladá sa, ak chcete kúriť plynom)
 • súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia (kotol). Potrebujete k nemu doložiť plynofikáciu domu (ak budete kúriť plynom, list vlastníctva, žiadosť s presne uvedeným, aký kotol budete mať a jeho hodnoty, vybavuje sa do 30 dní)
 • súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak staviate na pôde, ktorá je označená ako orná pôda). Potrebujete k nemu list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy s osemeurovými kolkami, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, geometrický plán * ak chcete vyňať len časť pôdy, určenie bonity pôdy. (Vybavuje sa 30 dní).
 • súhlas susedov, ak chcete stavať inak, ako povoľuje stavebný zákon, napríklad na hranici pozemku, alebo chcete mať okná bližšie ako 7 metrov od obytných miestností susedov a podobne.
 • prípadne iné doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody, pamiatkový úrad a pod.).

Počet požadovaných stanovísk pre stavebné povolenie sa odlišuje podľa druhu stavby, funkcie využitia a požiadaviek daného stavebného úradu.

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

V stavebnom povolení v spojenom územnom a stavebnom konaní určí stavebný úrad umiestnenie stavby a záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby. Stavebné povolenie je platné spravidla dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V tejto lehote musí stavebník začať so stavbou, príp. požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia?

Lehota na rozhodnutie

 • v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
 • v ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o odklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
Zdroj: stavebný zákon

Stavba domu: Koľko zaplatíte za povolenia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 1. pre fyzickú osobu .............­.............­.......... 40 eur
 2. pre právnickú osobu .............­.............­.... 100 eur
  1. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.......­.............­.............. 20 eur

Ako ušetriť: Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu . . . . . . . . . . 50 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu . . . . . . . . . . 35 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . . . . . . 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady . . . . . . . . . 50 eur

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

Ďalšie žiadosti:

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
podľa........­.............­.............­............ 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

Koľko stojí kolaudačné rozhodnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom..........­.............­.............­.............­.........35 e­ur
2. bytový dom..........­.............­.............­.............­........120 e­ur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .............­............25 e­ur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2........­.............­.............­........50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....­.............­.25 eur
2. bytových domov........­.............­.............­.............­.............­.............. 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . .. . . . . 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .. . 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) . . . . . .. . . . 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane . . . . . . . . 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane . . . . . . . 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane . . . . . . 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane . . . 530 eur
nad 10 000 000 eur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 eur

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zákon proti byrokracii #stavebné povolenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku