Ako sa podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Okrem darovacej zmluvy je potrebný aj návrh na vklad do katastra. Čo by mal obsahovať? Aké by k nemu mali byť prílohy? A na čo si treba dať pozor?

10.02.2020 12:00
kladivko, knihy, váha, spravodlivosť, súd Foto:
Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda podpisom zmluvy, ale dňom vkladu zmluvy do katastra.
debata

Čo obsahuje návrh

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje:

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu

b) označenie katastra, ktorému je adresovaný

c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohy k návrhu

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach.

Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva (napr. výmer o vlastníctve pôdy…)

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku

d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zá­kona

e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

  • kataster na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad
  • elektronické podanie sa považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušný kataster s príslušnými náležitosťami
  • oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má informatívny charakter a nemá vplyv na poradie zápisov
  • ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.
  • každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad
  • kataster preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.
  • ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, posudzuje sa zmluva iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad:

  • do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad
  • do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, ktorá nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu
  • do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku vo výške 265,50 eura.
Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Na čo si dať pozor

Zmluva musí byť vyhotovená na jednom liste, ak sa ne jeden list znenie zmluvy nezmestí, tak je potrebné ju dať zviazať u notára stuhou s odtlačkom notárovej pečiatky, platí totiž, že listy zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti musia byť neoddeliteľne spojené, a to spôsobom, aký je určený pre notára.

Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda podpisom zmluvy, ale dňom vkladu zmluvy do katastra.

Návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať: mená oboch darcov a adresu ich trvalého pobytu, názov a adresu katastra, na ktorý je návrh adresovaný , označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony – darovacia zmluva, číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri.

Prílohu k návrhu na vklad tvorí darovacia zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia (čiže 6 vyhotovení).

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností predstavuje sumu 66 eur, v prípade, ak požiadajú o zrýchlený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, je správny poplatok 266 eur. Spolu návrhom na vklad je potrebné priložiť i dve vyhotovenia darovacej zmluvy, pričom podpisy darcov je nutné úradne osvedčiť na každom z týchto dvoch vyhotovení. Poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky je 33 eur. Pokiaľ účastník konania žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní, výška poplatku je 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.

Kataster preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené. Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne. Kataster rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Zápis do knihy vykoná v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #návrh #kataster #darovanie #nehnuteľnosť