Daň z príjmu 5: Ako sa vypĺňa priznanie, potrebné doklady a dane dôchodcov

Podať daňové priznanie a zaplatiť daň musí každý, kto vlani zarobil aspoň polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, čo je 1 968,88 eura. Otázky 41-50 z 50.

20.02.2020 06:00
ženy, kolegyne, skupina, vysvetľovanie Foto:
Dôchodky zo zahraničia sú oslobodené od dane.
debata

41. Aké daňové priznanie možno podať?

Vyplnenie tlačiva daňového priznania trvá niekoľko minút. Na vyplnenie treba použiť formulár daňového priznania FO typu A alebo daňového priznania FO typu B, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typu A má šesť strán. Tlačivo daňového priznania FO typu B má 13 strán a tri prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 143 daňového priznania FO typu B, aj keď sa nevypĺňajú.

42. Ako sa vypĺňa daňové priznanie?

Formulár daňového priznania môžete: vyplniť priamo v počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo vytlačiť a ručne vyplniť, alebo vyplniť priamo v počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, ale aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky. Vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň evidovaný na daňovom úrade.

43. Kto podáva daňové priznanie typu A?

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

43. Kto podáva daňové priznanie typu B?

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

44. Aké doklady treba priložiť k daňovému priznaniu typu A?

Pri vypĺňaní daňového priznania typu A budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania: kópie všetkých potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom, pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) bola zrušená povinnosť daňovníka opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov (rodný list). Ide o doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod. Prvýkrát to platí pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky, povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách nevykazujúcich údaje do predmetného registra (napr. školy v zahraničí), prvýkrát to platí pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania, písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, teda ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %, kópia potvrdenia vydaného veriteľom na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky.

45. Aké doklady treba priložiť k daňovému priznaniu typu B?

Pri vypĺňaní daňového priznania typu B budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania: kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom, pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) bola zrušená povinnosť daňovníka opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov (rodný list). Ide o doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod. Prvýkrát to platí pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky, povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách nevykazujúcich údaje do predmetného registra (napr. školy v zahraničí), prvýkrát to platí pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania, kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň, pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok, kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003, kópia zmluvy o združení, ale len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená, písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona, a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t. j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %, kópia potvrdenia vydaného veriteľom na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky.

46. Treba zdaniť starobný dôchodok vyplácaný zo zahraničia?

Ak je rezidentovi SR vyplácaný starobný dôchodok zo zahraničia, tento príjem je podľa zákona o dani z príjmov ako dávka zo sociálneho poistenia (aj z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu) v SR oslobodený od dane. Príjmy od dane oslobodené sa neuvádzajú v daňovom priznaní. Uvedené neplatí, ak je dôchodok poberaný z iných (nepovinných) dôchodkových schém.

47. Dokedy daňový úrad vráti preplatok na dani?

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, môže požiadať prostredníctvom ročného zúčtovania alebo daňového priznania o vrátenie týchto peňazí. Pri ročnom zúčtovaní vráti tento preplatok zamestnancovi jeho zamestnávateľ v aprílovej mzde. Ľuďom, ktorí podávajú daňové priznanie, pošle daňový úrad peniaze najneskôr do 40 dní od vzniku preplatku. To znamená, že by mal peniaze poslať v máji.

48. Na akú nezdaniteľnú sumu majú dôchodcovia nárok?

Pracujúcim dôchodcom sa nezdaniteľná časť základu dane znižuje o vyplatený dôchodok. Platí teda, že zo základnej sumy nezdaniteľného minima vo výške eura si odpočítajú svoj minuloročný dôchodok. Počíta sa len riadny dôchodok, na vianočný príspevok sa neprihliada. Ak mal niekto celoročný dôchodok vyšší ako 3 937,35 eura, nemá nárok na žiadne nezdaniteľné minimum. Zároveň platí, že nezdaniteľná časť sa znižuje len tým starobným a predčasným dôchodcom, ktorí poberali dôchodok celý minulý rok alebo im bol spätne priznaný k začiatku roku. Invalidní dôchodcovia majú nárok na plnú sumu nezdaniteľného minima bez ohľadu na výšku svojho dôchodku.

49. Aká je nezdaniteľná časť základu dane v roku 2019?

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na rok 2019 je 3 937,35 eura.

50. Koľko mohli penzisti vlani zarobiť bez daní?

Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane, čo je 1 968,88 eura. Ak penzista zarobil vlani menej, štát mu vráti všetky zaplatené dane. Ak teda bol dôchodca vlani zamestnaný a jeho zárobok neprekročil polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, môže požiadať o vrátenie zaplatených daní v daňovom priznaní. V takom prípade podá daňové priznanie typu A, pričom o vrátenie preplatku sa žiada priamo v daňovom priznaní. Túto žiadosť je potrebné aj podpísať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #daňové priznanie #daň z príjmu