Percentá z dane môžete darovať aj tento rok

Viac ako 16,3-tisíca rôznych organizácií, združení, nadácií či spolkov sa aj tento rok uchádza o vaše percento z daní. Len vďaka príspevkom totiž môžu fungovať a rozvíjať svoju činnosť.

, 05.03.2020 13:01
mama, dieťa, downov syndróm Foto:
Počet darcov, obdarovaných a aj celková výška sumy sa každoročne zvyšuje.
debata

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. "Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie sa podáva na predpísanom tlačive. Počet darcov, obdarovaných a aj celková výška sumy sa každoročne zvyšuje,“ informovala hovorkyňa Finančnej správy SR Ivana Skokanová.

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. apríla. Prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15. apríla.

"Živnostník, ktorý podáva daňové priznanie za rok 2019, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3 %, ak v roku 2019 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá,“ vysvetľuje Skokanová.

Právnická osoba môže darovať 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, môže poukázať až 2%. "Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Fyzické a právnické osoby si môžu zo zoznamu prijímateľov na rok 2020 vybrať napríklad neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, občianske združenie či nadáciu. Zoznam vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy. Tí, ktorí si odložia podanie daňových priznaní, poukazujú podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie,“ dodala Skokanová.

Suma darovaných financií každoročne rastie. Minulý rok darovalo podiel zo zaplatených daní takmer 905 000 daňovníkov (852 734 fyzických a 52 252 právnických osôb). 15 590 prijímateľom darovali sumu viac ako 73 miliónov eur.

Kto môže prijímať 2 % z dane?

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkví a náboženských spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj športu,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Kto sa o percentá z dane uchádzať nesmie?

 • samotní ľudia (fyzické osoby)
 • podnikateľské subjekty
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • cirkev
 • záujmové združenia právnických osôb
 • poľovnícke združenia

Vydá mi daňový úrad ako prijímateľovi 2 %, resp. 3 % dane zoznam daňovníkov, ktorí poskytli časť zaplatenej dane, a tiež výšku poskytnutých súm?

Z ustanovenia § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov vyplýva pre správcu dane povinnosť previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.

Ako si môžem overiť, či moje poukázanie 2 % dane bolo v poriadku a či boli peniaze doručené subjektu, ktorému mali byť poukázané?

Podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov podľa odseku 1 správca dane je povinný po splnení podmienok podľa odseku 6 paragrafu 50 previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa odseku 1 paragrafu 50. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 6 paragrafu 50, alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka.

Znamená to, že ak po uplynutí troch mesiacov od lehoty na podanie daňového priznania daňovník nedostane oznámenie o tom, že správca dane nepoukáže príjemcovi stanovený podiel dane pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok, tak boli zo strany daňovníka splnené podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitný účel. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #daňové priznanie #2% dane #dve percentá
Flowers