2% z dane: časové lehoty a najčastejšie chyby

Pri komunikácii s úradmi je dôležité dodržiavať stanovené lehoty, avšak rovnako dôležité je aj správne vyplniť IČO prijímateľa či písať čitateľne.

06.03.2020 11:00
dane, daňové, priznanie Foto:
IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.
debata

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať percento zo zaplatenej dane:

15. 1. 2020 – Komora notárov SR zverejnila definitívny Zoznam prijímateľov 2 % na rok 2020

15. 2. 2020 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31. 3. 2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane – Pozor! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0 % z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %“ poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

30. 4. 2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Mali by ste vedieť, že…

  • Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane!
  • Tlačivá sa podávajú na daňový úrad (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/…-prislusnost)
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri darovaní percenta z daní

1. Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch.

2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.

3. Daňovník nesprávne vyplnil „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia.

4. Daňovník nesprávne vyplnil IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomka a pod.

5. Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Daňovník (poskytovateľ) môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi.

6. Daňovník nečitateľne vyplnil Vyhlásenie.

7. Daňovník nesprávne uviedol identifikačné a adresné údaje poskytovateľa a identifikačné a adresné údaje prijímateľa.

8. Nedodržal termín podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania a samostatné Vyhlásenie v lehote do 30. 4. 2020.

9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu % podielu dane.

10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Ak totiž daňovník chce poukázať až 3 % zaplatenej dane, musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín.

Zdroj: Finančná správa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daňový úrad #2% dane #dve percentá