Poplatky na katastrálnom úrade. Ako ušetriť?

Za čo všetko musíte zaplatiť na katastrálnom úrade a ako na tom môžete ušetriť?

23.03.2020 08:00
klientské centrum, kataster Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Poplatky za návrhy:

 • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností…66 e­ur
 • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky…33 eur
 • 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
 • 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.
 • Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. * Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
 • Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 katastrálneho zákona bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.
 • Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.
 • Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Oplatí sa vedieť

 • Poplatky si teda môžete znížiť až o 50 % v prípade elektronického návrhu na vklad, zaplatíte teda:

  33 eur – v prípade, ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť do 30 dní

  133 eur – v prípade, ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť do 15 dní

Ako urobiť elektronické podanie:

Fyzická osoba – všetky dokumenty musia byť podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis (t. j. overený notárom alebo matrikou), v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Časová pečiatka je údaj o tom, kedy bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený a Ústredný portál verejnej správy ju prikladá pri podpise automaticky. Elektronické podanie musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis všetkých účastníkov zmluvy. Ak zmluva obsahuje autorizačnú doložku postačuje kvalifikovaný elektronický podpis advokáta.

Notár – notár zmluvu vyhotoví vo forme notárskej zápisnice a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak návrh na vklad obsahuje aj iné prílohy ako zmluvu (napr. vyhlásenie správcu bytov o nedoplatkoch na úhradách), elektronický návrh na vklad musí podať práve notár, keďže uvedená príloha musí byť ním úradne overená, ak ju správca bytov nepodpíše elektronickým podpisom.

Ako zaplatiť len 18 eur

 • Pred podaním návrhu na vklad musíte vyplniť elektronický formulár Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad na stránke katastrálneho úradu. V lehote 90 následne musíte podať návrh na vklad na príslušný katastrálny odbor v listinnej podobe – v tomto prípade je potrebné si toto vyplnené oznámenie vytlačiť, podpísať a priložiť ho k predkladanému návrhu na vklad alebo v elektronickej podobe – tu treba len uviesť číslo, pod ktorým bolo oznámenie prijaté. Poplatky sa vám znížia týmto spôsobom:
 • Rozhodnutie do 30 dní: od poplatku 66 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma, o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 51 eur.
 • Rozhodnutie do 15 dní: od poplatku 266 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma, o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 251 eur.
 • Elektronické podanie: rozhodnutie do 30 dní: od poplatku 33 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma, o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 18 eur.
 • Elektronické podanie: rozhodnutie do 15 dní: od poplatku 133 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma, o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 118 eur.

Poplatky za vydanie:

a) Vydanie:
1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu…8 eur
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia…8 eur
3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia…8 eur
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra, alebo z pozemkovoknižnej mapy, alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4…8 eur

b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov…8 eur

c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b)…3 eurá

d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely…15 eur

e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia…3 eurá

f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia…17 eur

g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia…7 eur

h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií…27 eur

i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu…7 eur

j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4…8 eur

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #správne poplatky #ako ušetriť