Správne poplatky pre živnostníkov. Ako na nich môžete ušetriť?

Ste živnostník? Tieto poplatky sa vás týkajú. Ako na nich môžete ušetriť?

30.03.2020 10:00
kaderníčka, účes Foto:
Ilustračné foto.
debata

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
1. na každú voľnú živnosť ..... 5 eur
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť ..... 15 eur

b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa ..... 3 eurá

c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri ..... 3 eurá

d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení …6 eur.

e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni .....6 eur

f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení .....3 eurá

g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti ..... 4 eurá

h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu …6 eur

i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe .....6 eur

j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe .....20 eur

k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike ..... 100 eur

l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis …3 eurá

m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán ..... 5 eur

n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané …3 eurá

Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

Ako ušetriť: Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnostníci #správne poplatky #ako ušetriť