Pandemické ošetrovné a nemocenské: Ako je to po novom?

Odpovedáme na vaše otázky ohľadom OČR a PN v čase pandémie. Aké sú zmeny v porovnaní s normálnou OČR a PN?

20.04.2020 08:00
manželia, peniaze, kalkulačka, účet, dlhy Foto:
Pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca do jej skončenia), sa v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa.
debata

Pandemické ošetrovné

Kto má nárok na pandemické ošetrovné (pandemickú OČR)?

Pandemické ošetrovné je taká dávka, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia v súvislosti s koronavírusom, alebo aj keď bola priznaná pred týmto obdobím a kontinuálne prešla do krízového obdobia. Nárok naň majú nemocensky poistení rodičia (aj náhradní rodičia a osvojitelia), ktorí počas krízovej situácie (od 12. marca do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19:

  • ošetrujú choré (ktoré sa mentálne alebo fyzicky nevie o seba postarať) dieťa do dovŕšenia 16. roku veku – potrebuje potvrdenie lekára
  • zabezpečujú starostlivosť o dieťa do 11. roku veku, alebo 18. roku veku (nepotrebuje potvrdenie lekára), ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak bolo dieťaťu nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, ak osobe, ktorá sa o dieťa bežne stará (napr. rodič na rodičovskej dovolenke) bola nariadená karanténa, izolácia alebo ak takáto osoba ochorela a z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť starostlivosť o dieťa, predškolské zariadenie, škola alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, boli na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzavreté.
  • Nárok na pandemické ošetrovné majú aj ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka (dieťa, vnuka, pravnuka) alebo predka (rodiča, starého rodiča, prastarého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, alebo rodiča manžela/manželky v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté.

Kedy treba/netreba k pandemickej OČR potvrdenie lekára?

Poistenec, ktorý:

  • osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 11. roku veku – nepotrebuje potvrdenie
  • osobne a celodenne ošetruje dieťa od 11. roku až do dovŕšenia 16. rokov veku (ktoré sa mentálne alebo fyzicky nevie o seba postarať) – potrebuje potvrdenie pediatra
  • sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do dovŕšenia 18. roku veku a jeho škola alebo zariadenie boli uzavreté, resp. dieťaťu bola nariadená karanténa – nepotrebuje potvrdenie (ani pediatra, hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy)
  • osobne a celodenne ošetruje dieťa, pretože osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela (napr. príbuzná) alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie – potrebuje potvrdenie (lekára/hygienika) tá osoba, ktorá sa o dieťa stará
  • osobne a celodenne sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky a zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu – nepotrebuje potvrdenie

Čo treba nahlásiť zamestnávateľovi?

V prípade, ak máte nárok na pandemické ošetrovné, môžete si uplatniť tzv. prekážku v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať. To znamená, že zamestnávateľ vás musí na dobu počas poberania ošetrovného z práce uvoľniť. Vzhľadom na to, že školy, predškolské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb sa uzatvárajú na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva, je v prípade čerpania ošetrovného rodičom z tohto dôvodu potrebné zamestnávateľovi preukázať (v prípade, ak o tom nevie) iba to, že ste rodič (osvojiteľ, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti). V každom prípade je vždy potrebné zamestnávateľa informovať, že si prekážku v práci uplatňujete. V prípade, ak budete čerpať ošetrovné z iného dôvodu ako uzavretie škôl, predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb alebo budete ošetrovné čerpať z dôvodu starostlivosti o iného chorého člena rodiny ako dieťa, je tiež potrebné si so zamestnávateľom dohodnúť postup, ako mu prekážku v práci preukážete.

Ako dlho sa môže pandemické ošetrovné poberať?

Počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú nárok na pandemické ošetrovné (napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď…).

Aká je výška pandemického ošetrovného?

Výška pandemického ošetrovného je približne 70 % čistej mzdy (pre poistenca s priemernou mzdou). Za deň je to 55 % denného vymeriavacieho základu určeného z najviac dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Môžu sa poistenci pri ošetrovaní/sta­rostlivosti, a teda aj poberaní pandemického ošetrovného striedať?

Áno. Každý poistenec si však musí podať samostatnú žiadosť. Ak sa napríklad o dieťa budú striedavo starať obaja nemocensky poistení rodičia, musia si obaja podať žiadosť o ošetrovné a na konci mesiaca obaja zašlú Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, počas ktorých dní sa o dieťa starala matka a počas ktorých dní otec. Sociálna poisťovňa následne vyplatí ošetrovné každému z rodičov za tie dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Treba pripomenúť, že každý rodič má vlastnú výšku pandemického ošetrovného, ktorá sa odvíja od jeho mzdy, a v jednom období sa o dieťa môže starať iba jeden rodič.

Ako sa podáva žiadosť o pandemické ošetrovné?

O pandemické ošetrovné je potrebné požiadať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky (linky však môžu byť preťažené), poštou alebo e-mailom. Na celé obdobie poberania pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi iba jedna žiadosť. To platí aj v prípade, ak poistenec podal žiadosť o ošetrovné pred 12. marcom, ak nárok na pandemické ošetrovné od tohto dátumu trvá. Žiadosť nie je potrebné podať vopred. Postačí ju poslať aj na konci mesiaca spolu s čestným vyhlásením o tom, ktoré dni poistenec poskytoval starostlivosť/o­šetrovanie.

Platenie poistného a prerušenie poistného

Nová právna úprava priniesla to, že ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v období krízovej situácie ošetruje alebo sa stará o osobu, ku ktorej si uplatňuje tzv. pandemické ošetrovné, ich poistenie sa od 11. dňa ošetrovania/sta­rostlivosti neprerušuje, stále trvá. To okrem iného znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, dôchodku).

Zamestnanec a povinne poistená SZČO za dni, počas ktorých poskytuje takéto ošetrovanie/sta­rostlivosť, neplatí poistné na sociálne poistenie. Za tieto dni ani zamestnávateľ takéhoto zamestnanca neplatí poistné na sociálne poistenie (okrem poistného na úrazové poistenie) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Táto nová právna úprava oslobodenia od povinnosti platiť poistné a neprerušenie poistenia zamestnanca a SZČO sa použije aj v období pred účinnosťou tejto novely zákona, ak toto ošetrovanie/sta­rostlivosť vznikli pred a trvajú aj po jej účinnosti.

Pandemické nemocenské

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19:

  • v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola vám potvrdená péenka z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok). V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo e-mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí péenku z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby). Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať na účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov. Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch, keď bola nariadená karanténa alebo izolácia (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe), Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % hrubej mzdy).

POZOR! Nárok na pandemické nemocenské, resp. nárok na pandemické nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, teda od 27. marca 2020.

Príklad č. 1: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 20. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ vyplatí za dni od 20. do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na nemocenské.

Príklad č. 2: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 26. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marec vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu. Od 27. marca má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Príklad č. 3: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe (resp. zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské v ochrannej lehote) 26. marca 2020. Za 26. marec 2020 mu patrí nemocenské vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu. Od 27. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenská dávka #ošetrovné #pandémia