Financie počas pandémie: Dlžníci, zmeškané lehoty, exekúcie či dve percentá z dane

Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR v rámci balíka opatrení na pomoc zmiernenia dôsledkov pandémie koronavírusu okrem posunu termínu daňových priznaní zavádzajú a riešia:

22.04.2020 08:00
dvojica, manželia, papiere, prekvapenie,... Foto:
Nemusíte platiť správne poplatky za úkony, ktoré je potrebné vykonať v dôsledku pandémie.
debata

Posun lehôt aj pre: účtovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok a plnenia povinností pri vedení účtovníctva

Dve percentá z dane

Opatrenia pre tretí sektor, aby sa dostali k asignovaným finančným prostriedkom (2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane).

Systém darovania 2 %, resp. 3 % z dane z príjmu zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci môžu naďalej poukázať tieto peniaze tak ako doteraz. V prípade, že využijú možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane, dostanú neziskové organizácie tieto prostriedky tiež s oneskorením.

Dlžníci

Neaktualizovanie zoznamov (počas pandémie) daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti.

Ak v období pandémie daňovník nezaplatí daň alebo nastanú dôvody na zrušenie registrácie DPH, nebude uverejňovaný v zoznamoch Finančnej správy, čo by mohlo skomplikovať jeho postavenie pri žiadosti o úver či dotáciu. Nezaplatená daň splatná počas platnosti opatrení sa zase nebude považovať za daňový nedoplatok, ak ju subjekt zaplatí do mesiaca po skončení pandémie.

Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov (kontrola nadmerných odpočtov, vyrubovacie konanie o daňovom preplatku).

Prerušenie kontrol sa týka tých, ktoré sa začali pred obdobím pandémie a aj nových konaní. Ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol, a to aj vtedy, ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov. Vydaním tohto čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje.

Opatrenie (prerušenie) sa neuplatňuje na daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku podľa osobitných predpisov.

Odloženie daňových exekúcií

Všetky daňové exekúcie sa zo zákona odložia. Všetky úkony, ktoré boli v týchto daňových exekúciách už vykonané, zostávajú v platnosti. Správca dane postupuje v zmysle základných zásad správy daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom. Pokiaľ ide o úroky z omeškania, ministerstvo financií v súčasnosti pracuje a analyzuje možnosti riešenia otázok týkajúcich sa sankcií.

Zmešakané lehoty

Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania daňového priznania a platenia daní.

Finančná správa SR vyjde daňovníkom v ústrety. Cieľom je, aby sa neuplatnili sankcie i v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní, súhrnných a kontrolných výkazov a neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách.

FS SR už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov a pod., vyjadrovanie súhlasu k žiadostiam o odpustenie zmeškania lehoty a pod. Dôležitá je vzájomná komunikácia s FS SR.

Neplatenie správnych poplatkov za úkony, ktoré je potrebné vykonať v dôsledku pandémie.

Zosúladenie doručovania s novými pravidlami pošty.

Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín. Existuje viacero možností oslobodenia tovaru pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19. Všetky sú obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 o oslobodení od dovozného cla (ďalej len „NR 1186/2009“) a v zákone o DPH.

A. Tovar dovážaný v prospech obetí katastrof

Európska komisia poskytla pomoc členským štátom a na základe ich iniciatívy pripravila návrh Rozhodnutia na aplikovanie oslobodenia od cla a DPH v súlade s čl. 74 až 80 NR 1186/2009 za týchto podmienok:

  • od cla a od dane z pridanej hodnoty bude možné oslobodiť iba tovar z tretích krajín dovážaný štátnymi organizáciami alebo inými schválenými charitatívnymi, alebo dobročinnými organizáciami, ak tento tovar bude určený na:
    • bezplatné pridelenie osobám postihnutým pandémiou spôsobenou SARS-CoV-2 (napríklad rúška/respirátory poskytnuté zadarmo občanom), alebo
    • bezplatne sprístupnené osobám, ktoré sa podieľajú na boji proti nákaze COVID-19 a sú priamo vystavené riziku nákazy (napríklad ochranné pomôcky, prístroje a pod. určené záchranným jednotkám na uspokojenie ich potrieb po dobu záchranných prác).

Viac informácií o období, počas ktorého bude možnosť oslobodenia aplikovať, ako aj tovary, na ktoré sa táto možnosť nevzťahuje, získate na portáli Finančnej správy.

B. Tovar dovážaný v zásielkach nepatrnej hodnoty

Subjekty (napr. právnické osoby, fyzické osoby nepodnikatelia), ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky na oslobodenie tovaru, si môžu uplatniť oslobodenie od cla pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty, t. j. takej zásielky, ktorej hodnota tovaru bez prepravných poplatkov nepresahuje 150 eur. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22 eur, sú oslobodené aj od DPH.

C. Tovar v zásielkach zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

Sú to zásielky zasielané príležitostne a bezplatne z tretích krajín jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, ktoré obsahujú tovar neobchodnej povahy určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem. Zásielku s tovarom neobchodnej povahy, ktorej hodnota samotného tovaru bez poplatkov nepresahuje 45 eur, je možné oslobodiť od cla a DPH.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Finančná správa #ministerstvo financií #2% dane #zásielky #koronavírus