Postup pri podávaní žiadostí na poskytnutie dávok počas COVID-19

V období tejto mimoriadnej situácie je osobný kontakt na úrade práce odporúčaný len v nevyhnutných prípadoch. Žiadosť je však možné podať aj osobne, na zberné miesto úradu.

, 24.04.2020 01:00
kolegovia, práca, spolupráca, kancelária Foto:
Ústredie práce odporúča prednostne, ak je to možné, využiť bezkontaktný spôsob podania žiadosti.
debata
  • Ústredie práce ale odporúča prednostne, ak je to možné, využiť bezkontaktný spôsob podania žiadosti. Bezkontaktný spôsob je možný: e-mailom, pričom žiadosť spolu s dokladmi k nej prislúchajúcimi je potrebné podpísať, oskenovať alebo odfotiť a priložiť v prílohe e-mailu; poštou na korešpondenčnú adresu úradu alebo elektronicky cez www.slovensko.sk (vyžaduje sa ale zaručený elektronický podpis).
  • Po ukončení epidémie, v prípade nutnosti došetriť niektoré záležitosti ohľadom podanej žiadosti, príslušný úrad podľa miesta trvalého pobytu bude žiadateľa kontaktovať a informovať ho o prípadnom ďalšom postupe.

Postup pri podaní žiadosti:

  • občan si stiahne tlačivo žiadosti na webovej stránke ústredia a príslušnú žiadosť si vyplní; na https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska a klikom na úrad, kde má občan trvalý pobyt, sa dostane na webovú stránku príslušného úradu;
  • po rozkliknutí webovej stránky konkrétneho úradu sa v ľavej modrej časti nachádza položka „Kontakty“. V tejto časti nájdete e-mailový a telefonický kontakt na recepciu úradu ako aj na jednotlivých zamestnancov úradu, s ktorými môžete konzultovať prípravu žiadosti a rozsah predložených dokladov; občan e-mailom spolu s príslušnou žiadosťou zasiela aj príslušné doklady;
  • za deň podania žiadosti sa považuje deň zaslania žiadosti e-mailom;
  • zamestnanec úradu skontroluje doručenú žiadosť a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo e-mailom;
  • v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte úrad telefonicky.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Podmienky poskytovania upravuje zákon č. 383/2013 o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne narodených detí.

Žiadosť poskytuje a potvrdzuje matrika v mieste narodenia dieťaťa. Pri uplatňovaní žiadosti na túto dávku je oprávnenou osobou výlučne matka dieťaťa (otec dieťaťa len v osobitných – zákonom stanovených situáciách).

Vzor žiadosti (vydáva matrika) a príslušné doklady nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/…dietata.html?…

Prídavok na dieťa

Podmienky poskytovania upravuje zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení.

Vzor žiadosti a príslušné doklady nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/…a-dieta.html?…

Rodičovský príspevok

Podmienky poskytovania upravuje zákon č. 571/2009 o rodičovskom príspevku.

Vzor žiadosti a príslušné doklady nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/…ispevok.html?…

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Podmienky poskytovania upravuje zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa.

Vzor žiadosti a príslušné doklady nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/…ate_page.php?…

Príspevky v náhradnej starostlivosti

Podmienky poskytovania upravuje zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Vzory žiadostí príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sú zverejnené na: https://www.upsvr.gov.sk/…livosti.html?…

Kompenzačný príspevok baníkom

Podmienky poskytovania upravuje zákon č.385/2019 o kompenzačnom príspevku baníkom.

Bližšie informácie o kompenzačnom príspevku baníkom, vrátane žiadosti nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/…banikom.html?…

Príspevok na pohreb

Podmienky poskytovania upravuje zákon č. 238/1998 o príspevku na pohreb.

Bližšie informácie sú zverejnené na: https://www.upsvr.gov.sk/…ituacie.html?…

Žiadosť vydáva matrika.

Pomoc v hmotnej núdzi

Podmienky poskytovania ako aj nárok na pomoc v hmotnej núdzi a jeho výšku upravuje zákon č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi.

Bližšie informácie sú zverejnené na tu:https://www.upsvr.gov.sk/…j-nudzi.html?…

Žiadosť, poučenie, vzory dokladov, ktoré je potrebné kžiadosti predložiť sú zverejnené: https://www.upsvr.gov.sk/…nudza-1.html?…

Odporúča sa pri vypĺňaní žiadosti a prikladaní potvrdení k žiadosti sa riadiť inštrukciami uvedenými v žiadosti.

Náhradné výživné

Podmienky poskytovania upravuje zákon č. 201/2008 o náhradnom výživnom.

Bližšie informácie, žiadosť, poučenie, vzory dokladov, ktoré je potrebné predložiťk žiadosti, sú zverejnené: https://www.upsvr.gov.sk/…vyzivne.html?….

Nezamestnaní dostanú dávku dlhšie

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 bola schválená novela Zákonníka práce. Novelou dochádza k predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac. Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Sociálna poisťovňa týmto poistencom predĺži podporné obdobie automaticky – bez podania žiadosti o predĺženie podporného obdobia.

Dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci máj 2020.

Nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia naďalej zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas predĺženého podporného obdobia nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #žiadosť #Ústredie práce #dávky od štátu