Ako po novom žiadať o dávku v núdzi

, 29.04.2020 01:00
manželia, seniori, lieky, notebook
Ústredie práce odporúča prednostne, ak je to možné, využiť bezkontaktný spôsob podania žiadosti. Autor:

Na pomoc v núdzi je na Slovensku odkázaných takmer 140-tisíc ľudí, dôchodcov nevynímajúc. Od januára majú všetci nárok na viac peňazí.

  • V období tejto mimoriadnej situácie je osobný kontakt na úrade práce odporúčaný len v nevyhnutných prípadoch. Žiadosť je však možné podať aj osobne na zbernom mieste úradu.
  • Ústredie práce odporúča prednostne, ak je to možné, využiť bezkontaktný spôsob podania žiadosti. Bezkontaktný spôsob je možný: e-mailom, pričom žiadosť spolu s dokladmi k nej prislúchajúcimi je potrebné podpísať, oskenovať alebo odfotiť a priložiť v prílohe e-mailu; poštou na korešpondenčnú adresu úradu alebo elektronicky cez www.slovensko.sk (vyžaduje sa však zaručený elektronický podpis).
  • Po ukončení epidémie, v prípade nutnosti došetriť niektoré záležitosti ohľadom podanej žiadosti, príslušný úrad podľa miesta trvalého pobytu bude žiadateľa kontaktovať a informovať ho o prípadnom ďalšom postupe.

Postup pri podaní žiadosti:

  • občan si stiahne tlačivo žiadosti na webovej stránke ústredia a príslušnú žiadosť si vyplní; na https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska a klikom na úrad, kde má občan trvalý pobyt, sa dostane na webovú stránku príslušného úradu;
  • po rozkliknutí webovej stránky konkrétneho úradu sa v ľavej modrej časti nachádza položka „Kontakty“. V tejto časti nájdete e-mailový a telefonický kontakt na recepciu úradu, ako aj na jednotlivých zamestnancov úradu, s ktorými môžete konzultovať prípravu žiadosti a rozsah predložených dokladov; občan e-mailom spolu s príslušnou žiadosťou zasiela aj príslušné doklady;
  • za deň podania žiadosti sa považuje deň zaslania žiadosti e-mailom;
  • zamestnanec úradu skontroluje doručenú žiadosť a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo e-mailom;
  • v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte úrad telefonicky.

Pomoc v hmotnej núdzi

Podmienky poskytovania, ako aj nárok na pomoc v hmotnej núdzi a jeho výšku upravuje zákon č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi.

Bližšie informácie sú zverejnené na tu:https://www.upsvr.gov.sk/…j-nudzi.html?…

Žiadosť, poučenie, vzory dokladov, ktoré je potrebné kžiadosti predložiť, sú zverejnené: https://www.upsvr.gov.sk/…nudza-1.html?…

Odporúča sa pri vypĺňaní žiadosti a prikladaní potvrdení k žiadosti riadiť sa inštrukciami uvedenými v žiadosti.

Čo je pomocou v núdzi

a) dávka v hmotnej núdzi

b) ochranný príspevok

c) príspevok na bývanie

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou
66,30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
126,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
115,30 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
172,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
184,30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
232,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok: je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa za každého člena domácnosti v sume 67,90 eura

Príspevok na bývanie: je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku je: 57,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti; 91,40 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Jednorazová dávka

poskytuje ju obec a je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Zdroj: upsvar

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pomoc v núdzi #ochranný príspevok #mimoriadna situácia #koronavírus #dávka v hmotnej núdzi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku