Všetko, čo potrebujete vedieť o dedičskom konaní

, 19.05.2020 10:00
žena, kostým, fascikel, zakladač, dosky
Opravným prostriedkom proti uzneseniu o dedičstve je žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve. Autor:

Čo je to dedičské konanie? Kto je oprávneným účastníkom a ako prebieha?

Dedičské konanie:

Notárska komora SR: Dedičské konanie je súdnym konaním. V prípade úmrtia človeka je to práve notár, ktorý na základe poverenia príslušného súdu vedie v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve. Dedičia si nemôžu notára vybrať, pretože notára poveruje vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd.

V prípade úmrtia poručiteľa matrika oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu príslušnému na prerokovanie dedičstva (doručením úmrtného listu).

Súd začne konanie aj bez návrhu, keď sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Súd poverí notára ako súdneho komisára vedením konania o dedičstve, ktorého výsledkom je spravidla vydanie uznesenia o dedičstve samotným notárom, alebo predloženie návrhu uznesenia na súd.

Proti rozhodnutiu notára v dedičskom konaní – uzneseniu u o dedičstve je možné podať opravný prostriedok, ktorým je žiadosť o pokračovanie v konaní.

Notár poverený súdom vydá uznesenie o dedičstve v prípade bezproblémového priebehu, teda ak je dedičom jediná osoba, dedičstvo pripadlo štátu, dedičia sa medzi sebou dohodli alebo uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov.

Uznesenie o dedičstve obsahuje:

 • označenie súdneho komisára, označenie dedičskej veci
 • označenie účastníkov a ich zástupcov
 • vyhlásenie dedičov o spôsobe a obsahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého smrťou poručiteľa
 • obsah osvedčovanej skutočnosti, ak ide o spoluvlastníkov, výšku ich spoluvlastníckych podielov vyjadrených zlomkom z celku
 • údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch
 • ďalšie údaje, najmä údaje potrebné na zápis práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
 • podpisy účastníkov a ich vyhlásenie, že súhlasia s obsahom uznesenia
 • poučenie o tom, že účastník konania môže do 15 dní od prevzatia dokumentu požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve
 • miesto a dátum vydania uznesenia o dedičstve
 • odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis

Napadnutie uznesenia

Opravným prostriedkom proti uzneseniu o dedičstve je žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve, ktorú môže účastník podať do 15 dní od prevzatia uznesenia o dedičstve príslušnému súdu. Ak to nestihne do tejto zákonom stanovenej lehoty, dokument nadobudne právoplatnosť a účinky právoplatného uznesenia súdu.

Oproti niektorým iným štátom EÚ majú dedičia na Slovensku výhodu, že notár vykoná za nich všetky úkony vrátane podania návrhu na záznam vlastníckeho práva na základe uznesenia o dedičstve do katastra nehnuteľností.

Kto sú účastníci konania: oprávnení dediči a v prípade ak neexistujú, je účastníkom štát.

Odmietnutie dedičstva

Dedičstvo možno odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd. Možno tak urobiť do 30 dní odo dňa, keď prišiel dedičovi oznam o práve dedičstvo odmietnuť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nie je možné odvolať.

Odmietnutie dedičstva nie je totožné so vzdaním sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča.

V prípade ak dedič dedičstvo odmietne, do dedenia nastupujú jeho právni nástupcovia.

Radí A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o.

Zákon o dedičskom konaní

Zákon o dedičskom konaní v podmienkach Slovenskej republiky neexistuje. Dedičské konanie je upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“) v ustanoveniach § 158 a nasledujúce.

Postup notára pri dedičskom konaní

Notár má pri dedičskom konaní špecifické postavenie ako súdny komisár. Koná samostatne na základe poverenia súdu. Jeho rozhodnutia sú rozhodnutiami súdu prvej inštancie. Notár vždy rozhoduje uznesením.

Konanie o dedičstve sa môže začať na základe princípu oficiality, ale aj na návrh. Dedičské konanie sa rozdeľuje do niekoľkých fáz:
1. príprava prejednania dedičstva
2. prejednanie dedičstva
3. skončenie konania o dedičstve.

Príprava prejednania dedičstva

V tejto časti musí notár ako súdny komisár predbežne prešetriť a zrealizovať nasledovné úkony:

 • zisťovanie okruhu potenciálnych dedičov
 • zisťovanie, či poručiteľ zanechal závet, vrátane zisťovania obsahu a stavu závetu
 • nariadenie neodkladných úkonov (súpis vecí, zverenie vecí osobnej potreby manželovi poručiteľa, predaj vecí, ktoré podliehajú skaze a pod.)
 • zabezpečenie vecí patriacich do dedičstva (zapečatenie bytu alebo iných priestorov, zloženie vecí do úschovy u notára alebo u iného uschovávateľa)
 • ustanovenie správcu dedičstva (ak sú potrebné úkony na zachovanie hodnôt dedičstva).

Účelom predbežného prešetrenia veci je zistiť všetky potrebné informácie o majetku, prípadne dlhoch poručiteľa, o okruhu dedičov a ďalších skutočnostiach dôležitých a rozhodných pre dedičstvo.

Prejednanie dedičstva

V tejto časti notár vydá upovedomenie o dedičskom práve, ak nedošlo k zastaveniu konania. Upovedomenie predstavuje striktne formálny úkon, ktorým notár upovedomí potenciálnych dedičov o:

 • ich dedičskom práve,
 • možnosti odmietnuť dedičstvo do jedného mesiaca od upovedomenia (túto lehotu môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť)
 • náležitostiach a účinkoch odmietnutia dedičstva

Upovedomenie sa vykoná ústne do zápisnice alebo sa doručí do vlastných rúk (do vlastných rúk je vtedy, ak ho prevezme dedič alebo splnomocnenec s osobitným splnomocnením, fikcia doručenia sa nepoužije).

Ďalšie procesné úkony vo veci súd vykoná až po tom, čo je preukázané, že možnosť potenciálnych dedičov odmietnuť dedičstvo zanikla.

Skončenie konania o dedičstve

V tejto časti, ktorou sa konanie o dedičstve končí, je možné uzavrieť dohodu dedičov a veriteľov o prenechaní predloženého dedičstva veriteľom na úhradu dlhov (týka sa to len tých veriteľov, ktorých dlhy boli zaradené do prejednania dedičstva), táto dohoda podlieha schváleniu súdnym komisárom. Notár ako súdny komisár ju však neschváli, ak odporuje zákonu (napr. dedičstvo nie je predlžené).

Notár ako súdny komisár v tejto fáze vydá uznesenie o dedičstve, ktorým:

 • potvrdí nadobudnutie dedičstva jednému dedičovi
 • potvrdí odúmrť štátu, ak dedičstvo nenadobudol žiadny dedič
 • schváli dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, ak neodporuje zákonom alebo dobrým mravom (musia byť zmluvnými stranami všetci dediči a musí sa týkať celého dedičstva poručiteľa, nielen jeho časti, pričom súčasťou dohody fakultatívne môže byť aj zodpovednosť za dlhy poručiteľa)
 • schváli dohodu dedičov a veriteľov o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov

potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa výšky nadobudnutých dedičských podielov, ak nedošlo:
1. k dohode dedičov
2. vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol, pričom nemôže rozhodnúť svojvoľne (toto vyporiadanie prichádza do úvahy napr. pri možnom drobení pozemkov nad prípustnú mieru)
3. neschváli dohodu o vyporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa výšky dedičských podielov alebo vykoná vyporiadanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#dedičské konanie #dediči #dedenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku