Ako napísať darovaciu zmluvu s vecným bremenom

Čo by mala obsahovať darovacia zmluva? Čoho by ste sa, naopak, mali vyvarovať? Ako ju podať na kataster? Odpovede nájdete v tomto článku.

27.05.2020 10:00
seniori, dôchodcovia, manželia, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Každá zmluva si vyžaduje presnú identifikáciu zmluvných strán. Darovacia zmluva musí mať písomnú podobu. Chýbať nesmie meno a priezvisko, adresa, rodné číslo darcu, ktorý je súčasne aj osobou povinnou z vecného bremena. Takisto sa musí do zmluvy uviesť meno a priezvisko, adresa, rodné číslo obdarovaného, ktorý je súčasne aj osobou oprávnenou z vecného bremena.

Uvedie sa, že darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti: typ nehnuteľnosti, rozloha nehnuteľnosti, údaje z katastra nehnuteľností. Takisto sa uvedie sa ako darca predmetnú nehnuteľnosť nadobudol: napr. dedením, prevodom vlastníckeho práva, darovacou zmluvou. Uvedie sa, že darca daruje obdarovanému nehnuteľnosť popísanú tejto zmluve a obdarovaný túto nehnuteľnosť prijíma.

Obdarovaný zriaďuje v prospech darcu bezplatné vecné bremeno, ktoré zodpovedá jeho právu užívať napríklad dve miestnosti a príslušenstvo.

Všetky opravy a náklady na zachovanie nehnuteľnosti, na ktorej viazne vecné bremeno, a opravy a náklady na zachovanie príslušenstva tohto bytu bude hradiť obdarovaný ako povinný z vecného bremena. Dohodnúť sa môže napríklad ale aj to, že darca, ako oprávnený z vecného bremena, bude obdarovanému prispievať jednou tretinou na úhradu nákladov spojených s užívaním bytu.

Vecné bremeno uvedené v tejto zmluve sa zriaďuje bezplatne, z vďačnosti za darovanie nehnuteľnosti uvedenej v tejto zmluve.

Darca aj osoba oprávnená z vecného bremena berie na vedomie, že práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom katastri nehnuteľností.

Darca vyhlasuje, že na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ani iné povinnosti.

Obdarovaní vyhlasujú, že stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, poznajú. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správal spôsobom porušujúcim dobré mravy.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Na základe tejto zmluvy možno vykonať vklad vlastníckeho práva, ako aj vklad práva zodpovedajúceho zriadenému vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.

Uvedie sa dátum podpisu darcu a obdarovaného.

Vzor zmluvy

Darovacia zmluva

(uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka)

Darcovia:

  1. Andrej Slaný, nar. 30. apríla 1960, bytom Riečna 1, 800 01 Bratislava, r.č. 1234/001122, občan SR
  2. Mária Slaná Nováková, nar. 20. júna 1965, bytom Riečna 1, 800 01 Bratislava, r.č. 2345/112233, občan SR

a obdarovaný: Igor Slaný, nar. 10. augusta 1990, bytom Riečna 1, 800 01 Bratislava, r.č. 3456/223344, občan SR, uzavierajú túto darovaciu zmluvu:

I. Predmet zmluvy Darcovia majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 4-izbový byt na druhom poschodí s číslom 5 v bytovom dome na ulici Riečnej súpisné číslo 1 postavený na parcele číslo 123 v zastavanom území Bratislava, zapísaný v katastri na katastrálnom úrade v Bratislave na liste vlastníctva č.456 kat. úz. Bratislava, výmera podlahy 120 m2. Byt pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, kúpeľne, chodby, toaliet, balkóna. Pozn.: byt je potrebné charakterizovať tak, aby nemohol byť zamenený za iný, opísať údaje z listu vlastníctva. Túto nehnuteľnosť nadobudli počas trvania manželstva na základe kúpnej zmluvy zo dňa …..

II. Darcovia darujú svojmu synovi Igorovi Slanému byt opísaný v bode I. tejto zmluvy, a obdarovaný túto nehnuteľnosť s vďakou prijíma.

III. Darcovia vyhlasujú, že obdarovaného oboznámili so stavom darovaného bytu. Na tejto nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

IV. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru vkladom do katastra nehnuteľností na katastrálnom úrade v Bratislave.

V. Darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný správal k nim alebo členom ich rodiny tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.

VI. Obdarovaný zriaďuje v prospech darcov Andreja Slaného a Márie Slanej Novákovej bezplatne vecné bremeno, ktoré zodpovedá ich právu doživotne užívať celý byt vymedzený v bode I tejto zmluvy. Uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí výlučne každému z darcov, ktorí ho prijímajú a obdarovaný sa zaväzuje toto právo darcov trpieť.

VII. Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnení nadobudnú vkladom do katastra. Zmluvné strany s týmto vkladom súhlasia.

VIII. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v 6– tich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

IX. Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať nasledovne: v novom liste vlastníctva, kat. úz. Bratislava

ALV: Ivan Slaný r. č 3456/223344. …

BLV: 4-izbový byt na druhom poschodí s číslom 5 v bytovom dome na ulici Dunajskej súpisné číslo 10 postavený na parcele číslo 123. s výmerou podlahy 120 m2

CLV: vecné bremeno doživotného užívania v prospech Andreja Slaného, r.č. 1234/001122, a Márie Slanej Novákovej, r.č. 2345/112233

V Bratislave 20. mája 2020

Podpisy darcov Podpis obdarovaného

Na čo si dať pozor

Zmluva musí byť vyhotovená na jednom liste, ak vám to nevyjde na jednom liste a zmluva bude mať viac listov, je potrebné ju dať zviazať u notára stuhou s odtlačkom notárovej pečiatky – všetky listy zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti musia byť totiž neoddeliteľne spojené, to znamená nestačí zošiť bežnou zošívačkou, ale musí to byť spojené spôsobom, aký je určený pre notára.

Po uzavretí zmluvy je potrebné podať návrh na vloženie zmluvy do katastra nehnuteľností, vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda podpisom zmluvy, ale dňom vkladu zmluvy do katastra.

Návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať:

  • mená oboch darcov a adresu ich trvalého pobytu, názov a adresu katastra, na ktorý je návrh adresovaný,
  • označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony – darovacia zmluva
  • číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri,
  • prílohou k návrhu na vklad bude v tomto prípade darovacia zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia (čiže 6 vyhotovení).
  • návrh na vklad musí obsahovať nielen návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva, ale aj zápis vkladu vecného bremena, tak ako je to napísané v darovacej zmluve v bode IX.
  • kataster preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené.

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

  • kataster rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Zápis do knihy vykoná v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň.
  • vecné bremeno doživotného užívania zakladá právo inej osoby než vlastníka nehnuteľnosti, nehnuteľnosť užívať (bývať v nej) až do smrti. Vecné bremeno prechádza aj na ďalšieho nadobúdateľa, to znamená, ak by vlastník byt predal, byt by bol aj naďalej zaťažený vecným bremenom, ktoré by musel aj nový nadobúdateľ rešpektovať. To samozrejme neznamená, že vecné bremeno sa nedá zrušiť – ale s tým musí súhlasiť ten, v prospech koho je vecné bremeno zriadené.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #návod #darovacia zmluva #vecné bremeno