Ako možno zrušiť darovaciu zmluvu s vecným bremenom

Zmluva, ktorou sa zruší darovacia zmluva s vecným bremenom a návrh na kataster sú dva odlišné dokumenty. Ako by mali vyzerať?

28.05.2020 10:00
muž, papiere, nerozumie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania:

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania sa uzatvára podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena:
Uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo.č.

Povinný z vecného bremena:
Uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo.č.

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto

Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … vlastníkom nehnuteľného majetku: uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti – adresa, údaje z katastrálne­ho úradu

Zmluvou o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevod nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena … do napr. 1 týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

Vzor: Zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania uzatvorená podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena:
meno, adresa, rodné číslo (ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)

Povinný z vecného bremena:
meno, adresa, rodné číslo, (ďalej len „povinný z vecného bremena“)

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto

Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … vlastníkom nehnuteľného majetku: byt na …ulici, súpisné číslo .., PSČ, mesto, zapísaného na Okresnom úrade …, katastrálny odbor, LV č. …, okres …, katastrálne územie…

Zmluvou o prevod nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena, pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevod nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena do 1 týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

Ako sa píše návrh na vklad do katastra

Uvedie sa označenie návrhu: Návrh na vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností

Uvedie sa adresa príslušného okresného úradu – katastrálneho od­boru

Uvedie sa meno, adresa, dátum narodenia a rodné číslo navrhovateľa

V texte návrhu je potrebné popísať, prečo navrhovateľ žiada o zaniknutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Napríklad: „Ja navrhovateľ… som účastníkom zmluvy o zrušení vecného bremena zo dňa … na základe ktorej došlo medzi mnou ako oprávneným z vecného bremena a mojím synom, ako povinným z vecného bremena, k zrušeniu vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti. Vecné bremeno bolo zriadené na základe darovacej zmluvy, uzavretej… ktorou som ja, navrhovateľ daroval synovi nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť, ktorá bola mnou synovi darovaná a vo vzťahu ku ktorej došlo zároveň k zriadeniu práva doživotného užívania v prospech mňa, je zapísaná na LV č. … nachádzajúca sa v okrese .., nachádzajúca sa v katastrálnom území: …c, vedená na katastri.....“

Ja ako darca a oprávnený z vecného bremena som sa presťahoval do inej nehnuteľnosti, kde mám aj trvalý pobyt (prikladám overenú fotokópiu potvrdenia o trvalom pobyte). V nehnuteľnosti, darovanej synovi, už žiť nechcem a súhlasím s jej predajom, a preto som so synom uzavrel zmluvu o zrušení vecného bremena."

„Navrhujem, aby po preskúmaní kataster vydal rozhodnutie, ktorým sa vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, zriadeného zmluvou zo dňa … v prospech …, povoľuje.“

Prílohy: Zmluva o zrušení vecného bremena uzavretá podľa § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, originál úmrtného listu …, verená fotokópia potvrdenia o trvalom pobyte …, správny poplatok zaplatený formou kolkových známok v hodnote 66 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zrušenie #návod #darovacia zmluva #vecné bremeno