Návod, ako vyplniť a podať výkazy a žiadosti o príspevok

Žiadatelia o príspevok v rámci projektu Prvá pomoc sa delia na viacero skupín. Ako má ktorá z nich postupovať, ak o príspevok žiada prvýkrát alebo opakovane?

03.06.2020 08:00
žena, práca, notebook, telefón Foto:
Ilustračné foto.
debata

Manuál na vypĺňanie výkazu pre poskytnutie príspevku pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

Výkaz sa vypĺňa takto:
Prvá časť obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti (vypĺňajú sa žlto podfarbené časti). Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ nevypĺňa položku „Číslo dohody o poskytnutí príspevku“.

Číslo dohody je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.

V položke „Pokles tržieb v %“ sa vypĺňa kategória poklesu tržieb.

1. ak ste SZČO a uplatňujete si paušálne výdavky, tak vychádzate z výpisu daňovej evidencie príjmov v časovom slede za určité obdobie, napr. marec 2019 – marec 2020, alebo
2. ak vediete jednoduché účtovníctvo, tak vychádzate z príjmov z peňažného denníka za určité obdobie napr. marec 2019 – marec 2020
3. pokiaľ ste subjekt, ktorý vedie podvojné účtovníctvo, vychádzate z podaného daňové priznania k DPH, ak ste platiteľom DPH, alebo z priebežnej účtovnej závierky za určité obdobie, ak nie ste platiteľom DPH

Návod, ako vyplniť žiadosti o príspevok

SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti

1. Prvá časť žiadosti

„Údaje o SZČO“ vypĺňa SZČO – táto časť žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť.

V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky: „Zapísaná v registri“ – do tejto položky sa uvádza príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť „Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev. 2“ – do tejto položky sa uvádza 5-miestny číselný kód v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk.

„Oblasť podnikania“ – „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“, „Iné“ – žiadateľ vyberie jednu z možností, do ktorej uvedenie áno, podľa toho, ktorá z položiek sa ho týka.

2. Druhá časť žiadosti

„Údaje o zodpovednom pracovníkovi“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce.

3. Tretia časť žiadosti

„Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa.

4. Štvrtá časť žiadosti

„Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne sa oboznámiť.

5. Piata časť žiadosti

„Poučenie“ sa nevypĺňa.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Jednoosobová s. r. o. vyplní žiadosť takto

1. Prvá časť žiadosti

„Údaje o SZČO, ktorá je konateľom“ vypĺňa konateľ – táto časť žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa a identifikačné údaje s. r. o., v ktorej je žiadateľ konateľom a ktoré je potrebné vyplniť.

2. Druhá časť žiadosti

„Údaje o zodpovednom pracovníkovi“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce.

3. Tretia časť žiadosti

„Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa.

4. Štvrtá časť žiadosti

„Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa.

5. Piata časť žiadosti

„Poučenie“ sa nevypĺňa.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa

Manuál pre občanov, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu

1. Prvá časť žiadosti

„Údaje o fyzickej osobe“ vypĺňa žiadateľ – táto časť žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť.

V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky „R. Č.“ rodné číslo sa uvádza bez lomky a medzier (napr. 6865131234) „Dotáciu žiadam od (vybrať jednu z možností)“ – po kliknutí na políčko sa ukážu dva termíny „12. 3. 2020“ a „1. 4. 2020“. Žiadateľ z rolovacej tabuľky vyberie jednu z možností. Ak prišiel z dôvodu krízovej situácie o zdroj príjmu ešte v mesiaci marec a tento stav doteraz trvá, vyberie možnosť „12. 03. 2020“, a to aj vtedy, ak ukončil aktivitu/zdroj príjmu/po tomto termíne; dotácia mu bude poskytnutá za obidva mesiace, spolu 315 eur. Výnimkou je, ak prišiel žiadateľ o zdroj príjmu až po 21. 03. 2020, suma 105 eur za mesiac marec žiadateľovi nebude vyplatená, keďže nesplnil stanovené podmienky pre mesiac marec v minimálnom počte 10 kalendárnych dní. V takomto prípade zvolí dátum „01. 04. 2020“ a bude mu vyplatená dotácia za mesiac apríl v sume 210 eur, a to za podmienky, že počet dní bez zdroja príjmu bude minimálne 15 kalendárnych dní

,,IBAN“ číslo účtu v tvare IBAN sa zadáva bez medzier.

2. Druhá časť žiadosti „Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa.

3. Tretia časť žiadosti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa.

4. Štvrtá časť žiadosti „Poučenie“ sa nevypĺňa.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti a vytlačenú žiadosť vlastnoručne podpíše a poštou pošle na ministerstvo. Svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov uvedených v prvej časti žiadosti, splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie uvedených v druhej časti (Čestné vyhlásenie), ako aj súhlas so skutočnosťami uvedenými v tretej a vo štvrtej časti žiadosti.

Postup pri podávaní žiadosti

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o pomoc v rámci toho istého opatrenia ako za marec, by mali postupovať takto:

  • ak žiadate za apríl o príspevok v rámci toho istého opatrenia ako za marec, zašlite príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz. V opatrení č. 4 sa výkaz nepredkladá.
  • ak už máte uzatvorenú dohodu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody.
  • ak nemáte ešte uzatvorenú dohodu, môžete poslať výkaz za apríl aj bez čísla dohody.

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí si vyberajú iné opatrenie ako za marec alebo žiadajú o pomoc prvýkrát, by mali postupovať takto:

  • ak žiadate za apríl o príspevok v rámci iného opatrenia ako za marec alebo žiadate o pomoc prvýkrát, zašlite príslušnému úradu práce žiadosť a vyplnený výkaz za apríl. V opatrení č. 4 sa výkaz nepredkladá.
  • ak ste už raz požiadali o príspevok v rámci opatrenia 3A, nie je možné žiadať za apríl o príspevok v rámci opatrenia 3B a naopak.
  • pri podávaní žiadosti postupujte podľa inštrukcií uvedených vo zverejnených dokumentoch.

Žiadosti a výkazy za apríl je potrebné zasielať najneskôr do 31. mája.

SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

Od 25. apríla môžete o príspevok požiadať aj vtedy, ak máte povolený splátkový kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, alebo finančných záväzkov voči úradu práce alebo nemáte za mesiac február 2020 splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu na poistné na verejné zdravotné poistenie alebo na sociálne poistenie alebo uhradené splatné finančné záväzky voči úradu práce. Podrobnosti sú uvedené v pomôcke na vypĺňanie žiadosti na priznanie príspevku.

Ak spĺňate podmienky na získanie príspevku, pošlite vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

SZČO a jednoosobové s. r. o., ktoré od 13. 3. nemajú žiaden iný príjem

Od 25. apríla môžete o príspevok požiadať aj vtedy, ak máte povolený splátkový kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, alebo finančných záväzkov voči úradu práce, alebo nemáte za mesiac február 2020 splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu na poistné na verejné zdravotné poistenie alebo na sociálne poistenie alebo uhradené splatné finančné záväzky voči úradu práce. Podrobnosti sú uvedené v pomôcke na vypĺňanie žiadosti A na priznanie príspevku a v pomôcke na vypĺňanie žiadosti B na priznanie príspevku.

Ak spĺňate podmienky na získanie príspevku, pošlite vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

Občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu

Na dotáciu nemá nárok každý študent, ktorý má uzatvorenú dohodu na celý rok. Žiadateľom môže byť len študent, ktorý mal v marci a apríli vykonávať činnosť na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta, v predchádzajúcich mesiacoch ju pravidelne vykonával a mal z nej príjem, ale z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie túto prácu vykonávať nemohol (napr. z dôvodu uzatvorenia prevádzky).

Ak ste v máji opätovne začali vykonávať činnosť s nárokom na príjem, túto skutočnosť ste povinný oznámiť zaslaním vyplneného tlačiva „Ukončenie SOS dotácie“ poštou na adresu ministerstva práce.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #návod #pomoc od štátu