Kto môže viesť urbár?

Zákon o pozemkových spoločenstvách určuje, kto riadi urbár a aké sú právomoci zhromaždenia, výboru, dozornej rady a prípadného iného orgánu zriadeného zmluvou o pozemkovom spoločenstve.

06.07.2020 10:00
muž, pozemok, poľnohospodár, urbár, tablet, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zvolenými do jednotlivých orgánov spoločenstva môžu fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré už sú členmi spoločenstva. Členom rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Členstvo sa končí uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva.

Každý člen pozemkového spoločenstva môže kandidovať na člena niektorého orgánu spoločenstva, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom o pozemkových spoločenstvách. Kandidatúru môže podať sám alebo ho môže navrhnúť výbor po písomnom súhlase navrhnutého kandidáta. Zmluva o spoločenstve môže stanoviť ďalšie podmienky, napríklad že kandidatúru oznámi písomne výboru pozemkového spoločenstva, stanoví dátum, do ktorého tak musí urobiť, a čo všetko musí v ozname o kandidatúre uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, podpis. Dôležité je takisto uviesť, na akú pozíciu kandiduje: predseda výboru, člen výboru, člen dozornej rady.

O zvolení za predsedu a členov orgánov spoločenstva rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, ak sa nadpolovičná väčšina hlasov nepodarí dosiahnuť v prvom kole, rozhoduje sa v ďalšom kole, do ktorého postupujú kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Volebný a hlasovací poriadok je potrebné podrobnejšie upraviť v stanovách spoločenstva.

Zhromaždenie volí predsedu výboru a jeho náhradníka, členov výboru a ich náhradníka a troch členov dozornej rady a ich náhradníka. Za predsedu výboru je zvolený ten z kandidátov, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradníka za predsedu výboru volí zhromaždenie zo zvolených členov výboru. Náhradník na miesto predsedu nastupuje v prípade, že predsedovi zaniklo členstvo podľa paragrafov stanovených zákonom o pozemkových spoločenstvách.

Za člena výboru sú zvolení kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Zhromaždenie si môže zvoliť náhradníka za člena výboru. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena výboru, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradník na miesto člena výboru nastupuje v prípade, že člen výboru nastúpil na miesto predsedu alebo členovi výboru zaniklo členstvo.

Za člena dozornej rady sú zvolení traja kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Zmluva o spoločenstve by mala stanoviť počet kandidátov, ktorí postúpia do ďalšieho kola.

Zhromaždenie volí jedného náhradníka za člena dozornej rady. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena dozornej rady, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradník na miesto člena dozornej rady nastupuje v prípade, že členovi dozornej rady zaniklo členstvo.

Odvolať zvoleného predsedu výboru, člena výboru alebo člena dozornej spoločenstva možno nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Návrh na odvolanie môže podať ktorýkoľvek člen spoločenstva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá #urbáre