Aké sú vaše práva a povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne

, 04.09.2020 10:00
ľudia, rozmýšľanie
Na Slovensku si môžete vybrať z troch poisťovní: Zdravotná poisťovňa Dôvera, Union zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Autor:

Čo treba zvážiť, ak chcete zmeniť poisťovňu? Aké sú dôležité termíny a postup? Na čo máte právo a aké sú vaše povinnosti?

Dôležité termíny

30. september – termín, dokedy je možné podať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne

1. január – vznik poistného vzťahu v „novej“ poisťovni

15. december – termín, dokedy je zdravotná poisťovňa povinná potvrdiť prihlášku, ak neodmietla jej potvrdenie, a preukázateľne doručiť poistencovi preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky. Preukaz poistenca na verejné zdravotné poistenie bude platný od 1. januára budúceho roku

O zmene zdravotnej poisťovne s Mariánom Búlikom z OVB Allfinanz Slovensko.

1. Vaše práva

 • máte právo na výber zdravotnej poisťovne
 • na zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1. januáru nasledujúceho roka
 • na úhradu zdravotnej starostlivosti
 • na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • na poskytnutie neodkladnej starostlivosti aj vtedy, ak vaša poisťovňa s príslušným zariadením nemá uzatvorenú zmluvu
 • na vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného a podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom

2. Vaše povinnosti

 • musíte uhradiť poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak ste porušili liečebný režim alebo užili návykovú látku
 • plniť si povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním a oznamovacie povinnosti
 • dodržiavať pokyny poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia
 • preukazovať sa preukazom poistenca
 • predložiť pri predpisovaní receptu liekovú knižku, ak vám ju zdravotná poisťovňa vydala
 • plniť oznamovacie povinnosti – najneskôr do ôsmich dní oznámiť zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu, zmenu pracoviska – platiteľa poistného
 • doplatiť poistné, ktoré ste boli povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia
 • chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala

3. Oznamovacie povinnosti

 • ste povinný oznámiť svojej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla, trvalého pobytu. Ak ste zamestnanec, urobí to váš zamestnávateľ.
 • ak ste zamestnancom, oznámte zamestnávateľovi v deň nástupu do zamestnania a počas trvania zamestnania príslušnú zdravotnú poisťovňu aj každú zmenu. Ak ste zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, ste povinný oznámiť to každému.
 • ak ste živnostník, oznámte zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny

4. Pokuty

 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť pokutu do výšky 165 eur poistencovi za to, že neuhradí zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak mu bola poskytnutá preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky; si neplní povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania; nedoplatil poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia; podal prihlášku vo viac ako v jednej zdravotnej poisťovni
 • do výšky 331 eur tomu, kto nesplnil povinnosť podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia; nesplnil oznamovacie povinnosti
 • pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad uloží pokutu vo výške dvojnásobku pokuty, ak k porušeniu povinnosti došlo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty
 • pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty
 • pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia tejto povinnosti úradom, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

5. Najčastejšie chyby, ktorých sa poistenci dopúšťajú pri zmene poisťovne

 • preklepy v mene a priezvisku a nesprávne napísané rodné číslo a dátum narodenia
 • práve tieto chyby môžu viesť k neakceptovaniu prihlášky zdravotnou poisťovňou, prípadne neakceptovaniu prihlášky Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

6. Povinnosti zdravotnej poisťovne

 • elektronicky oznámiť úradu prijatie prihlášky, dátum a čas podania prihlášky, a to do desiateho dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom prihlášku prijala
 • potvrdiť prihlášku do 15. decembra príslušného roka, ak neodmietla jej potvrdenie
 • písomne oznámiť poistencovi, osobe, ktorá podala prihlášku za maloletého poistenca, alebo ústavu odmietnutie prihlášky bezodkladne po získaní informácie o potvrdení prihlášky inou zdravotnou poisťovňou alebo o podaní prihlášky v inej zdravotnej poisťovni ako v prvej, najneskôr do 15. decembra
 • oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do 20. decembra príslušného roka
 • doručiť poistencovi preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky
Zdroj: zákon o zdravotnom poistení

Aký je postup, ak chcete zmeniť poisťovňu?

 • Ak uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne, prihlášku musíte podať do 30. septembra osobne, poslať poštou, ale aj on-line.
 • Na Slovensku si môžete vybrať z troch poisťovní: Zdravotná poisťovňa Dôvera, Union zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
 • Vami vybraná poisťovňa vás bude kontaktovať. Zmluvu môžete podpísať priamo v pobočke, ale môžu vám ju po dohode na podpis poslať aj poštou.
 • Ak ste zamestnanec a občan s trvalým pobytom na Slovensku, na prehlásenie postačí doklad totožnosti. V ostatných prípadoch – ak napríklad poberáte dôchodok, ste živnostník, nemáte trvalý pobyt na Slovensku či chcete poistiť novorodenca, budete potrebovať ďalšie dokumenty. Informácie o nich sa dozviete na infolinkách jednotlivých poisťovní alebo na ich internetových stránkach.
 • Po podpise zmluvy dostanete preukaz poistenca aj európsky preukaz. Prevziať si ich môžete osobne, ale poslať vám ich poisťovňa môže aj poštou.
 • Termín podania prihlášky je do 30. septembra 2020, aby ste sa stali poistencom novej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021.

Čo by ste mali pri zmene zvážiť

 • či sú lekári, ktorých navštevujete, zmluvnými lekármi tej poisťovne, do ktorej chcete vstúpiť
 • či pravidelne vyhodnocuje kvalitu zdravotníckych zariadení a ako vás o tom informuje
 • aký servis a benefity vami vybraná zdravotná poisťovňa poskytuje

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#zmena poisťovne #zdravotná poisťovňa #prepoistenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku