Dobrý závet: Majetok nesmiete odkázať s podmienkami

Chystáte sa napísať závet a určiť, kto bude po vás dediť? Prípadné odkazy a podmienky v testamente sú neplatné.

, 28.08.2020 08:00
manželia, notár, závet, papiere Foto:
Zákon nepredpisuje závetu presnú formu, musí však obsahovať stanovené náležitosti.
debata

Súčasná platná úprava umožňuje viacero spôsobov, ako usporiadať svoj hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Ak nechcete, aby sa dedičstvo dedilo zo zákona, do úvahy prichádza darovanie, darovanie s vecným bremenom v podobe dožitia v dome alebo spísanie poslednej vôle. V nej môžete veci rozdeliť podľa vlastného uváženia, vynechať ale nesmiete takzvaných neopomenuteľných dedičov.

"Obmedzenie v tom, komu závetca dedičstvo odkáže, predstavujú maloletí potomkovia. Existujú totiž takzvaní neopomenuteľní dediči, ktorými sú potomkovia (deti, prípadne vnuci či pravnuci),“ hovorí právnička Lucia Pechová. Nezáleží pri tom podľa nej na tom, či ide o potomkov narodených v manželstve, alebo mimo neho. "Ak na nich v závete zabudnete, rovnako dostanú, čo im patrí. A to tak, že maloleté deti získajú celý svoj podiel, na ktorý majú podľa zákona právo, a plnoletí polovicu svojho zákonného podielu,“ upozorňuje právnička.

V závete poručiteľ môže aj nemusí stanoviť dedičské podiely, veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú určené, platí, že podiely sú rovnaké. Poručiteľ môže teda venovať napríklad dom dcére, ale s tým, že zariadenie alebo iný hodnotný majetok nachádzajúci sa v nehnuteľnosti zdedí syn. V prípade, ak poručiteľ nejakú časť majetku v závete neoznačí a neurčí žiadneho dediča, tak takýto majetok sa bude dediť podľa zákona. Takže ak napríklad matka odkáže byt dcére a chatu synovi, a auto a peniaze v testamente neuvedie, tak ich zdedia rovným dielom obaja potomkovia.

Na platnosť závetu má vplyv viacero skutočností. Legislatíva neurčuje presnú formu závetu, stanovuje len, čo má vplyv na jeho platnosť. Neplatnosť poslednej vôle môžu v danej časti spôsobiť aj podmienky uvedené závetcom. Poručitelia sa totiž niekedy snažia budúcich vlastníkov svojho majetku – dedičov zaviazať k plneniu rôznych podmienok a tým podmieňovať získanie majetku uvedeného v závete.

Akékoľvek podmienky pripojené k testamentu ale nemajú podľa právničky žiadne právne následky. V závete nesmú byť žiadne podmienky, nie je možné dedičstvo spojiť s nejakou povinnosťou, slovenské právo to neumožňuje. Podmieniť získanie dedičstva sa teda nemôže odkazom vnukovi v znení: "Odkazujem vnukovi auto, ale len v prípade, ak ho desať rokov nepredá.“ Výsledkom takejto vety by bolo, že vnuk by auto zdedil, ale žiadnu podmienku by splniť nemusel. Na všetky odkazy a podmienky, ktoré sú súčasťou inak platného závetu, sa pozerá tak, ako by tam neboli.

V závete takisto nemožno prejaviť vôľu, aby niektorý z dedičov zo zákona nededil, poručiteľ môže vydediť potomkov iba na základe listiny o vydedení a to na základe dôvodov, ktoré presne stanovuje Občiansky zákonník.

Podmienkou platnosti závetu je teda splnenie podstatných náležitostí. Zákon nepredpisuje závetu presnú formu, musí však obsahovať stanovené náležitosti. Obsahovať musí výslovný prejav vôle poručiteľa, z ktorého je zrejmá vôľa poručiteľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel. Pokiaľ poručiteľ v závete neurčí podiely dedičov, ich podiely budú rovnaké.

Ďalšou náležitosťou ovplyvňujúcou platnosť závetu je jeho písomná forma. Závet musí tiež obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Chýbať, samozrejme, nemôže podpis závetcu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #platný závet
Flowers