Ako sa dedí zo závetu

, 07.09.2020 08:00
muž, penzista, sako, rozmýšľanie
Ilustračné foto. Autor:

Aké pravidlá platia pri tomto spôsobe dedenia? Na príkladoch vám ukážeme, ako vyzerá platný závet s jedným dedičom a s viacerými.

 • Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov, alebo vo forme notárskej zápisnice.
 • V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.
 • Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.
 • Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
 • Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.
 • Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.
 • V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.
 • Poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice; osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami.
 • Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.
 • Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.
 • Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči.
 • V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.
 • Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.
 • Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
 • V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.
 • Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky.
 • Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.
 • Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.

Vzory, ako napísať závet a listiny súvisiace so závetom

Závet – jeden dedič

Poručiteľka:
Adela Kováčová
Hrobákova 10
851 03 Bratislava
r. č. 123456/7890

Svedok:
Miroslav Novák
Osuského 30
850 03 Bratislava
r. č. 987654/3210

Svedok:
Marcel Malý
Romanova 12
851 01 Bratislava
r. č. 147258/3690

Ja, dolu podpísaná Adela Kováčová, bytom Hrobákova 10, 85103 Bratislava, r. č. 123456/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti tento závet. Po zrelej úvahe za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Zuzanu Šimkovú, bytom Mýtna 10, 841 01 Bratislava, rodné číslo: 963852/7410.

V Bratislave, dňa 4. 8. 2015

Podpisy:

Adela Kováčová – poručiteľka

Svedkovia: Miroslav Novák a Marcel Malý

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že 25. augusta 2020 Adela Kováčová pred nami vlastnoručne napísala a podpísala vyššie uvedený závet, a že listina závetu obsahuje jej poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 25. 8. 2020

Závet – viac dedičov

Poručiteľka
Paula Kováčová
Osuského 30, 85103 Bratislava
r. č.: 123456/8963

Svedok:
Adriana Kováčová
Romanova 13, 85103 Bratislava
r. č.: 569789/8963

Svedok:
Miroslav Kollár
Dolnozemská 10, 854 23 Bratislava
r. č.: 458966/7896

Ja, dolu podpísaná Paula Kováčová, vyhotovujem pre prípad svojej smrti tento závet:

1. Všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v mojom výlučnom vlastníctve, teda:

 • byt v Bratislave, Osuského 30, 8510 03
 • stavebnú parcelu č. 123/45. výmera 700 m2 (zastavaná plocha)
 • pozemková parcela č. 123/7, výmera 200 m2 (záhrada)

Všetky nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností na príslušnom katastrálnom úrade v Bratislave na LV č. 10, pre katastrálne územie Bratislava, mesto Bratislava.

odkazujem rovným dielom

Michaela Jánska, bytom Trnavská 18, 800 00 Bratislava, r. č.: 123456/8966 (prvý dedič)

Marcela Majerová, bytom Hlavná 29, 800 00 Bratislava, r. č.: 789658/8596 (druhý dedič)

2. Automobil zn. Škoda Octavia, evidenčné číslo BA 123 AA

odkazujem

Martin Malý, bytom Romanova 10, 800 00 Bratislava, r. č. 123456/9696 (tretí dedič).

3. Ostatné hnuteľné veci a finančnú hotovosť

odkazujem

Marian Malý, bytom Romanova 18, 800 00 Bratislava, r. č. 12598/8796 (štvrtý dedič).

V Bratislave, dňa 25. augusta 2020

Podpisy

poručiteľka
Paula Kováčová

svedkovia
Miroslav Kollár
Adriana Kováčová

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že 25. augusta 2020 Paula Kováčová pred nami vlastnoručne napísala a podpísala vyššie uvedený závet, a že listina závetu obsahuje jej poslednú vôľu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#závet #testament #platný závet
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku