Vzor: Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu

Ako by mala vyzerať kúpnopredajná zmluva k bytu? Inšpirujte sa. Ide však len o všeobecne platný vzor; ohľadne vašej zmluvy sa radšej poraďte s právnikom.

29.01.2021 10:00
manželia, byt, plánovanie, rozmýšľanie, papiere Foto:
Ilustračné foto.
debata

meno: …
adresa: …
rodné číslo: …
dátum narodenia: …
bankové spojenie: …
ako prevádzajúci na strane jednej (ďalej len „prevádzajúci”)

a

meno: …
adresa: …
dátum narodenia: …
rodné číslo: …
bankové spojenie: …
ako nadobúdateľ na strane druhej (ďalej len „nadobúdateľ” a nadobúdateľ spolu s prevádzajúcim ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v spojení s ust. § 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) túto

zmluvu o prevode vlastníckeho práva k bytu (ďalej len „zmluva“)

Video
Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o tom, ako bez problémov kúpiť či predať nehnuteľnosť a čo má obsahovať dobrá zmluva - odvysielané 4. 12. 2020.

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prevod:
a) vlastníckeho práva k bytu č. …, s celkovou podlahovou plochou … a terasou s výmerou …, pozostávajúceho z …, nachádzajúceho sa na … poschodí bytového domu na … v …, súpisné číslo …, postaveného na pozemku parcelné číslo …, zastavané plochy a nádvoria s výmerou …, parcela registra „C“, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu …, na liste vlastníctva …, okres …, obec …, katastrálne územie … (ďalej len „pozemok“) v spoluvlastníckom podiele.
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s veľkosťou …,
c) spoluvlastníckeho podielu na pozemku s veľkosťou …
(spolu s bytom a spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a pozemkom ďalej len „predmet prevodu“)
od prevádzajúceho na nadobúdateľa.

2. Prevádzajúci týmto vyhlasuje, že byt je v jeho výlučnom vlastníctve v podiele …, že je spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu s veľkosťou … a že je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na pozemku s veľkosťou …

3. Na základe zmluvy prevádzajúci prevádza predmet prevodu zo svojho výlučného vlastníctva na nadobúdateľa, ktorý tento nadobúda do výlučného vlastníctva v podiele … Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevod predmetu prevodu kúpnu cenu vo výške a spôsobom uvedeným v zmluve.

Článok II

Popis a rozloha bytu

1. Byt sa nachádza na … poschodí. Ide o … izbový byt s príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa spojená s obývacou izbou, predsieň, kúpeľňa, WC, terasa.

2. Súčasťou bytu sú rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TUV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety.

3. Celková výmera podlahovej plochy bytu vrátane príslušenstva je … z toho:

  • podlahová plocha bytu je …
  • podlahová plocha terasy je …

4. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené jeho vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi vody a elektrickými poistkami pre byt. Priečka oddeľujúca byt od spoločných priestorov je v podielovom spoluvlastníctve vlastníka bytu a vlastníkov spoločných priestorov.

Článok III

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu

1. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu.

2. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a iné časti bytového domu, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

3. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, a to bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, iné spoločné priestory.

4. Spoluvlastníc­ky podiel na spoločných častiach bytového domu a spoločných zariadeniach bytového domu je daný pomerom podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v bytovom dome.

Článok IV

Technický stav bytu

1. Prevádzajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe chyby a poškodenia bytu a jeho vybavenia, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, na ktoré by mal nadobúdateľa osobitne upozorniť.

2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy sa oboznámil so stavom predmetu prevodu z obhliadky na mieste samom. Stav predmetu prevodu mu je dobre známy a byt vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a na pozemku kupuje v stave, v akom sa nachádza.

Článok V

Úprava práv k pozemku

1. Bytový dom, v ktorom sa nachádza byt, je postavený na pozemku parcelné číslo … – zastavané plochy a nádvoria s výmerou …, parcela registra „C“, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu … na liste vlastníctva č. …, okres …, obec …, katastrálne územie … Prevádzajúci je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu k pozemku s veľkosťou …

2. Nadobúdateľ nadobudne k pozemku vlastnícke právo v súlade so zmluvou, a to v podiele s veľkosťou …

Článok VI

Kúpna cena

1. Dohodnutá kúpna cena za predaj Predmetu prevodu predstavuje sumu vo výške … eur, slovom … eur (ďalej len „kúpna cena“), ktorá bude zaplatená prevádzajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy, a to
sumu … eur pri podpise zmluvy.

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.

Článok VII

Správa domu

1. Nadobúdateľ vyhlasuje, že v plnom rozsahu a bez výhrad pristupuje k zmluve o výkone správy so správcom bytového domu. Úkony súvisiace s pristúpením k zmluve o výkone správy vykonajú zmluvné strany v deň odovzdania predmetu prevodu do užívania nadobúdateľa.

2. Vyhlásenie správcu, že prevádzajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome, tvorí prílohu zmluvy.

Článok VIII

Osobitné ustanovenie

1. Prevádzajúci vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo k predmetu prevodu nie je ničím obmedzené, že na predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, že nie je zaťažený dlhmi ani žiadnymi právami v prospech tretích osôb s výnimkou záložného práva podľa ust. § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bytoch“) na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytového domu, spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu, ktoré urobil vlastník bytu.

2. Prevádzajúci vyhlasuje:
a) že na predmet prevodu neuzavrel žiadnu zmluvu o prevode vlastníctva bytu, darovaciu zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, nájomnú zmluvu, ako ani žiadnu inú zmluvu s treťou osobou,
b) že neexistuje žiadna listina obmedzujúca vlastnícke alebo užívacie práva,
c) že predmet prevodu nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov,
d) že na predmete prevodu neviaznu žiadne záložné práva, zabezpečovacie práva, vecné bremená, predkupné práva ani žiadne iné práva tretích osôb, okrem tých ktoré sú uvedené v bode 1. tohto článku,
e) že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebola povolená reštrukturalizácia, nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nebol podaný návrh na reštrukturalizáciu a ani nebol podaný návrh na exekučné konanie, nie je v predlžení a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy alebo by mohli ohroziť platnosť zmluvy, nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu prevodu nadobúdateľom alebo riadne plnenie povinností a záväzkov prevádzajúceho voči nadobúdateľovi podľa zmluvy.

3. Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva uhradí nadobúdateľ.

4. Prevádzajúci vyhlasuje, že všetky poplatky spojené s užívaním predmetu prevodu budú vysporiadané ku dňu odovzdania predmetu prevodu nadobúdateľovi.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa prevzatia nehnuteľnosti bude nadobúdateľ plniť všetky povinnosti a využívať všetky práva spojené s vlastníctvom, užívaním a držbou predmetu prevodu. Nadobúdateľ sa odo dňa prevzatia predmetu prevodu zaväzuje uhrádzať všetky náklady spojené s užívaním predmetu prevodu, ako aj uhrádzať odvody do fondov určených správcom.

Článok IX

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností v prospech nadobúdateľa na základe zmluvy podajú príslušnému katastrálnemu odboru okresného úradu v deň podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech nadobúdateľa.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k predmetu prevodu nadobudne nadobúdateľ až vkladom do katastra nehnuteľností vedeného príslušným katastrálnym odborom okresného úradu a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o jeho povolení.

4. V prípade, ak by katastrálny odbor okresného úradu rozhodol o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho do katastra nehnuteľností podľa zmluvy v prospech nadobúdateľa, zmluvné strany sú povinné podpísať novú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k bytu na predmet prevodu za podmienok dohodnutých v zmluve.

5. Ak katastrálny odbor okresného úradu preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy v prospech nadobúdateľa, zmluvné strany sú povinné poskytnúť súčinnosť druhej zmluvnej strane a odstrániť nedostatky zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh.

Článok X

Záverečné ustanovenia

1. Prevádzajúci podpisom zmluvy zároveň potvrdzuje, že je oprávnený s predmetom prevodu disponovať bez obmedzenia a nadobúdateľ podpisom zmluvy zároveň potvrdzuje, že je oprávnený predmet prevodu nadobudnúť do svojho vlastníctva, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je ničím obmedzená.

2. Zmena zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

3. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä však ustanoveniami § 5 zákona o bytoch a Občianskym zákonníkom.

4. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre prevádzajúceho, jeden rovnopis pre nadobúdateľa a dva rovnopisy pre príslušný katastrálny odbor okresného úradu.

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Účinky prevodu vlastníckeho práva k predmetu prevodu podľa zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností podľa zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V … dňa …

Podpisy:
Prevádzajúci: Nadobúdateľ:

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj nehnuteľnosti #kúpna zmluva #zmluva o prevode nehnuteľnosti