Kto má nárok na bezplatnú právnu pomoc?

V prípade, ak ste v situácii, že si nemôžete dovoliť služby právnika, obrátiť sa môžete na Centrum právnej pomoci. Centrum poskytuje služby bezplatne a jeho poslaním je poskytnúť občanom odborné informácie o svojich možnostiach a právnu pomoc napríklad. v občianskoprávnych veciach, v rodinnoprávnych veciach, v pracovnoprávnych veciach či v konaní o oddlžení fyzických osôb.

25.01.2021 10:00
právnik, notár, kancelária, úsmev Foto:
Právnici pracujúci pre Centrum pomáhajú v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, ochrany spotrebiteľov, náhrady škody... Nie však v trestných veciach.
debata

Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti máte vtedy, keď spĺňate súčasne tieto tri podmienky: nachádzate sa v stave materiálnej núdze, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom. Tieto podmienky musí fyzická osoba spĺňať vo vnútroštátnych sporoch, netýka sa konania o oddlžení fyzických osôb.

V prípade, ak fyzická osoba presahuje 1,4-násobok sumy životného minima, ale zároveň nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima, nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom a spĺňa všetky ostatné podmienky, má právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou vo výške 20 % trov právneho zastúpenia.

Video
Ide o právo - o výbere a službách právnikov s advokátkou Janou Alušíkovou - publikované 29. 5. 2020.

Pri skúmaní materiálnej núdze Centrum právnej pomoci skúma výšku príjmu za kalendárny mesiac, v ktorom je podaná žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, pričom sa prihliada aj na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred jej podaním (teda ak je žiadosť podaná v januári, je potrebné preukázať potvrdenie o výške príjmu vyplatenom v mesiaci január a potvrdenie o príjmoch vyplatených v mesiacoch júl až december predchádzajúceho roka) – dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (napr. príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a iné) a jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

Za príjem sa nepovažujú: peňažné príspevky občanom s ťažkým zdravotným postihom na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, materské a dávky štátnej sociálnej podpory (napr. rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa), zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štipendiá (okrem doktorandského štipendia). Napriek tomu, že vyššie uvedené dávky, resp. príspevky sa do príjmu nezapočítavajú, ich zdokladovanie je nevyhnutné.

Pri posudzovaní príjmu Centrum právnej pomoci posudzuje aj spoločne posudzované osoby. Takýmito osobami sú napríklad manžel, manželka, nezaopatrené dieťa alebo iná fyzická osoba, ktorá má spoločné nezaopatrené dieťa s fyzickou osobou, ktorá požiadala o poskytnutie právnej pomoci. Toto neplatí, ak sú spoločne posudzované osoby protistranami v súdnom spore (napr. konanie o rozvode manželstva), uvádza sa v brožúre Poskytovanie právnej pomoci vydanej Centrom právnej pomoci.

Ak Centrum posúdi, že niektorá z podmienok nie je splnená, rozhodne o nepriznaní nároku na právnu pomoc.

Právnici pracujúci pre Centrum pomáhajú v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa, náhrady škody, pri určenie výšky výživného, zverení dieťaťa do výchovy, rozvode. Konzultovať možno aj spory týkajúce sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, nevyplatenie mzdy, pri sporoch o úverových zmluvách. Pozor však, Centrum neposkytuje právnu pomoc v trestných veciach.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #právna poradňa #bezplatná poradňa #Centrum právnej pomoci