Otázky a odpovede o bezplatnej právnej pomoci

Centrum právnej pomoci odpovedá na vaše otázky. Ako podať žiadosť a čo všetko k nej treba? Kto má nárok na poskytnutie pomoci? Ako bude postupovať Centrum?

, 01.02.2021 10:00
žena, práca, telefonovanie, písanie, kancelária Foto:
Pokiaľ sa zistí, že žiadosť nie je riadne vyplnená alebo nie sú doložené všetky potrebné doklady, Centrum preruší konanie a vyzve vás na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote.
debata

Ako mám postupovať, ak chcem požiadať o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podávate na tlačive, ktoré nájdete na webe Centra právnej pomoci. Tlačivo žiadosti si môžete osobne vyzdvihnúť v ktorejkoľvek kancelárii Centra alebo môžete požiadať o jeho zaslanie poštou. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami je možné zaslať na poštovú adresu Centra; doručiť osobne do Informačnej kancelárie Centra alebo odoslať elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).

Musím pred podaním žiadosti absolvovať predbežnú konzultáciu?

Pred podaním žiadosti nie je potrebné absolvovať predbežnú konzultáciu. Napriek tomu Centrum odporúča absolvovať predbežnú konzultáciu, počas ktorej zamestnanec Centra poskytne základnú právnu radu a usmernenie v konkrétnej veci. Predbežná konzultácia v civilnej agende je spoplatnená sumou 4,50 €/hodina. Na predbežnú konzultáciu sa môžete objednať osobne v ktorejkoľvek kancelárii Centra, resp. prostredníctvom Call centra na tel. č. 0650 105 100.

Video
Ide o právo - o výbere a službách právnikov s advokátkou Janou Alušíkovou - publikované 29. 5.

Môžem splnomocniť inú fyzickú osobu, aby ma zastupovala a komunikovala v mojom mene pred Centrom právnej pomoci po podaní žiadosti?

Môžete splnomocniť na zastupovanie inú fyzickú osobu. K tlačivu žiadosti je potrebné priložiť aj plnomocenstvo. Pokiaľ nebude plnomocenstvo priložené, Centrum komunikuje len so žiadateľom.

Kedy mám nárok na poskytnutie právnej pomoci? Aké sú podmienky?

Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti máte vtedy, keď spĺňate súčasne tieto tri podmienky: nachádzate sa v stave materiálnej núdze, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom. Ak Centrum posúdi, že niektorá z podmienok nie je splnená, rozhodne o nepriznaní nároku na právnu pomoc.

Čo znamená finančná účasť?

Ak presahujete svojím príjmom hranicu 1,4-násobku životného minima, ale nepresahujete 1,6-násobok sumy životného minima a spĺňate všetky ostatné podmienky na priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci, bude vám priznaný nárok s finančnou účasťou. Finančná účasť predstavuje 20 % zo sumy trov právneho zastúpenia. Napríklad v právnej veci určenia výživného je účasť vo výške 26 eur. Túto sumu je možné uhradiť v splátkach.

Aké doklady je potrebné priložiť k žiadosti?

Informácie, aké doklady priložiť k žiadosti, sú uvedené priamo v tlačive žiadosti. K preukázaniu príjmovej a majetkovej situácie je potrebné predložiť doklady o príjme za mesiac podania žiadosti a šesť mesiacov pred jej podaním. Predloženie dokladov k právnej stránke závisí od právneho prípadu. Môže ísť napr. o rodný list, sobášny list, rozhodnutie súdu, platobný rozkaz…

Ako preukážem svoju príjmovú situáciu?

Dokladmi preukazujúcimi váš príjem môžu byť napr. výplatné pásky, potvrdenie od zamestnávateľa/za­mestnávateľov (ak pracujete resp. ak ste pracovali u viacerých zamestnávateľov), potvrdenia Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok, dávok dôchodkového poistenia, potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, daňové priznanie a pod. Doklady o preukázaní príjmovej situácie nesmú byť staršie ako tri mesiace.

Prečo musím predložiť informácie aj o svojom manželovi/manželke, druhovi/družke, deťoch?

V zmysle zákona Centrum skúma aj príjmovú situáciu spoločne posudzovaných osôb. Za spoločne posudzovanú osobu sa nepovažuje osoba s protichodným postavením – napr. pri rozvode manželstva je touto osobou manžel/manželka.

Ako bude Centrum posudzovať, či v mojej žiadosti nejde o zjavnú bezúspešnosť sporu?

K žiadosti je potrebné predložiť všetky relevantné doklady na posúdenie právnej stránky veci, prípadne označiť dôkazy, ktorými osobne nedisponujete, a ako ich možno získať. V nárokovom konaní Centrum vyhodnotí, či dôkazy sú postačujúce a preukazujú existenciu práva, či nedošlo k premlčaniu práva, prípadne k jeho preklúzii.

Ktoré spory sú tie, kde nie je možné vyčísliť hodnotu sporu?

Sú to napríklad spory týkajúce sa správneho súdnictva, antidiskriminačné spory, právo duševného vlastníctva, ochrana osobnosti, ak sa neuplatňuje nemajetková ujma, rodinné právo (určenie otcovstva, rozvod, zrušenie BSM).

Ako bude Centrum postupovať, ak moja žiadosť nebude kompletná?

Pokiaľ sa zistí, že žiadosť nie je riadne vyplnená alebo nie sú doložené všetky potrebné doklady (to znamená, že neboli predložené všetky potrebné doklady na preukázanie príjmovej a majetkovej situácie, doklady k právnej stránke, resp. je potrebné doplniť ďalšie informácie), Centrum preruší konanie a vyzve vás na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote.

Akú má Centrum lehotu na vydanie rozhodnutia?

O úplnej žiadosti doloženej všetkými dokladmi Centrum rozhodne v 30-dňovej lehote.

Zdroj: Centrum právnej pomoci

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #právne služby #Centrum právnej pomoci
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy