Zmluva o nájme pozemku musí chrániť nielen vlastníka pôdy

Chystáte sa prenajať poľnohospodárske pozemky. Na čo si treba dať pozor pri podpise nájomnej zmluvy?

, 04.02.2021 08:00
pole, prechádzka, zmluva, pôda Foto:
Mnohé spory okolo nájmu poľnohospodárskej pôdy vznikajú pri ukončovaní nájmu.
debata (1)

Nájomná zmluva nesmie zvýhodňovať ani vlastníka pozemku, ani nájomcu. Preto je dôležité, aby sa pri jej uzatváraní dodržali ustanovenia príslušných zákonov a nechýbali podstatné náležitosti. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely by mala obsahovať určenie zmluvných strán ako prenajímateľa a nájomcu, špecifikovanie predmetu nájmu, nájomného a doby nájmu.

Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, tak sa na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku vyžaduje aj dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, ako aj všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu.

Nájom poľnohospodárskych pozemkov upravuje zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Pokiaľ tento zákon niektoré aspekty neupravuje, spravuje sa nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve. Za pozemok určený na poľnohospodárske účely sa považuje taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou. Musí byť teda evidovaný v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty, prípadne je evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, ale slúži na poľnohospodárske účely, alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely a tiež iný pozemok prenechaný na poľnohospodár­ske účely.

Mnohé spory okolo nájmu poľnohospodárskej pôdy vznikajú pri ukončovaní nájmu. Platí, že okrem ukončenia zmluvy dohodou, zmluva uzavretá na dobu určitú sa skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov.

Ku skončeniu nájomného vzťahu môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, napriek tomu, že bol upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného.

Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, pričom užívateľ vlastníka pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy upozornil na právne dôsledky jeho nekonania, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas. To neplatí, ak vlastník pred doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #nájom pôdy #nájom pozemkov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy