Ako sa prepisuje auto po dedičskom konaní

Postup je odlišný, ak kupujúci (resp. dedič) je v rovnakom okrese a ak v inom. Koľko vás prepis auta bude stáť?

28.04.2021 10:00
žena, auto, kúpa auta, zmluva, papiere,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak bol zosnulý vlastníkom auta, motorové vozidlo sa dá odhlásiť na nového držiteľa – vlastníka – až od okamihu, keď bolo vozidlo zahrnuté do dedičského konania a toto konanie nadobudlo právoplatnosť. Takéto vozidlo sa dá odhlásiť priamo na inú osobu bez toho, aby vozidlo bolo najprv prehlásené na dediča.

Video
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

Zmena držby pri dedení v pôvodnom okrese:

1. V prípade, ak je vozidlo nadobudnuté na základe osvedčenia o dedičskom konaní a dedič si chce v pôvodnom okrese vozidlo zaevidovať na svoju osobu, je povinný na dopravnom inšpektoráte do 30 dní od nadobudnutia preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz)
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV), ak bolo vydané
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. (Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti).
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • pri zápise vozidla priamo na dediča je evidenčný úkon oslobodený od poplatku (spoplatnené je iba prípadné vydanie tabuliek s evidenčným číslom)

Možno požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 eur.

2. V prípade, ak dedič na seba vozidlo prihlásiť nechce a predal vozidlo ďalšej osobe a ak kupujúci vozidla (nový držiteľ) nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je dedič pri oznámení zmeny držby vozidla povinný okrem dokladov z bodu 1

 • predložiť písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpna zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla a
 • uhradiť správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie

Odhlásenie vozidla pri dedení do iného okresu:

V prípade ak je dedič či kupujúci z iného okresu, je potrebné v lehote do 30 dní najprv v pôvodnom okrese vykonať odhlásenie vozidla na dediča, resp. kupujúceho. Uvedená zmena nie je spoplatnená.

1. Dedič je pri odhlásení vozidla do iného okresu povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný (v tomto prípade dedič), s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou.
 • ak sa vozidlo odhlasuje priamo na ďalšieho kupujúceho, je potrebné predložiť aj písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpna zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva (súhlasu budúceho držiteľa) alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte viac Ako sa dedí a čo s dlhmi? Ručíme za ne aj vlastným majetkom alebo sa dedičstva dá vzdať?

2. S vykonaným zápisom o odhlásení vozidla na nového držiteľa v osvedčení o evidencii časť II (technickom preukaze) sa môže vozidlo v novom okrese prihlásiť na dediča, resp. kupujúceho, pričom na novom dopravnom inšpektoráte je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou (ak vozidlo na seba prihlasuje dedič)
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) so zápisom odhlásenia
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“,
 • pri zápise vozidla priamo na dediča je evidenčný úkon oslobodený od poplatku, no vydanie tabuliek s evidenčným číslom je už spoplatnené

Poplatky

Nový držiteľ uhradí v novom okrese:

 • 33 eur, ak vozidlo prihlasuje na seba dedič (2 × 16,50 eura za štandardnú plechovú tabuľku); resp. pri vozidlách s jednou tabuľkou s evidenčným číslom je poplatok 16,50 eura
 • ak vozidlo prihlasuje iný kupujúci – nie dedič, tak zaplatí správny poplatok podľa výkonu vozidla a veku vozidla + 33 eur za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 × 16,50 eura.
 • Možné je požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 eur
Zdroj: ministerstvo vnútra

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #auto #dedičské konanie