Príklady: Komu pripadne aká časť dedičstva?

Ukážeme vám na príkladoch, ako prebieha dedenie na Slovensku.

29.04.2021 10:00
žena, právnička, fascikel, úsmev, okuliare, milá Foto:
Treba rozlišovať medzi hodnotou majetku a hodnotou dedičstva.
debata

Majetok v hodnote 30 000 eur, byt a chata

Poručiteľ zanechal manželku a dve deti a dve vnúčatá. Hodnota spoločného majetku manželov je 30 000 eur, byt a chata. Poručiteľ nenechal závet.

Pozostalému manželovi (v tomto prípade manželke) z bezpodielového vlastníctva patrí polovica spoločného majetku, teda majetok v hodnote 15 000 eur. Dedí sa druhá polovica majetku, teda hodnota dedičstva predstavuje 15 000 eur. Každý z pozostalých dedí tretinu majetku, nakoľko dedia manželka a dve deti. Vnuci nededia nič, dedili by len v prípade, ak by ich rodič (potomok poručiteľa) nežil. Preto jedna časť dedičstva má hodnotu 5000 eur. Manželka a obe deti teda z dedičstva dostanú financie v hodnote 5 000 eur.

Do dedičstva sa započítava aj byt patriaci do BSM manželov. V rámci vyrovnania BSM pri dedičskom konaní pripadne manželke polovica bytu. Druhá polovica sa delí medzi troch dedičov. Rovnako sa v dedičstve delí aj chata.

V prípade, ak by manžel po sebe zanechal okrem manželky a dvoch detí aj dve deti z predchádzajúceho manželstva, tak by sa dedilo tak, že každý by zdedil pätinu majetku, pretože dedičstvo by sa delilo na 5 častí – manželka a štyri deti. Tým by sa zmenila veľkosť dedičských podielov ostatných dedičov. Dedičia by dostali z dedičstva majetok v hodnote 3 000 eur. Takisto by sa prerozdelili aj podiely, ktoré by dedičom pripadli z bytu a chaty. Manželke by naďalej patrila polovica bytu, ktorá by jej pripadla v rámci vyrovnania BSM, a druhá polovica by sa rozdelila medzi piatich dedičov – manželku a štyri deti.

Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

Majetok v hodnote 80 000 eur a rodinný dom

Poručiteľka mala manžela, tri plnoleté deti a päť vnúčat. Hodnota spoločného majetku manželov je 80 000 eur a rodinný dom.

Pozostalému manželovi z bezpodielového vlastníctva patrí polovica spoločného majetku, teda majetok v hodnote 40 000 eur a polovica domu. Dedí sa druhá polovica majetku, teda hodnota dedičstva predstavuje 40 000 eur a druhú polovicu rodinného domu. Každý z pozostalých dedí štvrtinu majetku, nakoľko dedí manžel a tri deti. Vnuci nededia nič, dedili by len v prípade, ak by ich rodič (potomok poručiteľa) nežil. Preto jedna časť dedičstva má hodnotu 10 00 eur a každý dedič má nárok na 1/4 z dedenej polovice domu. Manžel a tri deti teda z dedičstva dostanú majetok v hodnote 10 000 eur a uvedený podiel na rodinnom dome.

V prípade, ak by manželka po sebe zanechala okrem manžela a troch detí aj dieťa z predchádzajúceho manželstva, tak by sa dedilo tak, že každý by zdedil pätinu majetku, pretože dedičstvo by sa dedilo na 5 častí – manžel a štyri deti. Tým by sa zmenila veľkosť dedičských podielov ostatných dedičov. Dedičia by dostali z dedičstva majetok v hodnote 8 500 eur. Takisto by sa prerozdelili aj podiely, ktoré by dedičom pripadli z rodinného domu. Manželovi by naďalej patrila polovica bytu, ktorá by mu pripadla v rámci BSM, a druhá polovica by sa rozdelila medzi piatich dedičov – manžela a štyri deti.

Majetok v hodnote 60 000 eur a rodinný dom

Poručiteľ zanechal manželku, dve plnoleté deti a dve vnúčatá. Hodnota spoločného majetku manželov je 60 000 eur a rodinný dom.

Pozostalému manželovi (v tomto prípade manželke) z bezpodielového vlastníctva patrí polovica spoločného majetku, teda majetok v hodnote 30 000 eur a polovica rodinného domu. Dedí sa druhá polovica majetku, teda hodnota dedičstva predstavuje 30 000 eur a druhú polovicu rodinného domu. Každý z pozostalých dedí tretinu majetku, nakoľko dedia manželka a dve deti. Vnuci nededia nič, dedili by len v prípade, ak by ich rodič (potomok poručiteľa) nežil. Preto jedna časť dedičstva má hodnotu 10 00 eur a každý dedič má nárok na 1/3 z dedenej polovice domu. Manželka a dve deti teda z dedičstva dostanú majetok v hodnote 10 000 eur a uvedený podiel na rodinnom dome. Do dedičstva sa započítava aj rodinný dom patriaci do BSM manželov. V rámci vyrovnania BSM pri dedičskom konaní pripadne manželke polovica domu. Druhá polovica sa dedí medzi troch dedičov – manželku a deti.

V prípade, ak by manžel po sebe zanechal okrem manželky a dvoch detí aj dieťa z predchádzajúceho manželstva, tak by sa dedilo tak, že každý by zdedil štvrtinu majetku, pretože dedičstvo by sa dedilo na 4 časti – manželka a tri deti. Tým by sa zmenila veľkosť dedičských podielov ostatných dedičov. Dedičia by dostali z dedičstva každý majetok v hodnote 7 500 eur. Takisto by sa prerozdelili aj podiely, ktoré by dedičom pripadli z rodinného domu. Manželke by naďalej patrila polovica domu, ktorá by jej pripadla v rámci BSM, a druhá polovica by sa rozdelila medzi štyroch dedičov – manželku a tri deti.

Pri výpočte sa postupuje podľa nasledovných princípov:

Treba rozlišovať medzi hodnotou majetku a hodnotou dedičstva. V prípade úmrtia jedného z manželov sa predmetom dedičstva stáva len časť ich spoločného majetku.

Majetok, ktorí manželia nadobudli počas manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Keď jeden z manželov zomrie, musí sa na začiatku dedičského konania urobiť vyrovnanie BSM. Dedičia sa dohodnú s pozostalým z manželov, čo patrí do dedičstva po poručiteľovi a čo pozostalému manželovi. Keď sa má za to, že obaja manželia sa rovnakým dielom pričinili o nadobudnutie majetku patriaceho do BSM, tak je vyrovnanie nasledujúce: polovica sa stáva predmetom dedičstva, polovica zostáva pozostalému manželovi.

V prvej skupine sa o dedičstvo delia rovnakým dielom manžel poručiteľa a deti. Manžel môže zdediť v tejto skupine najviac jednu polovicu. V druhej skupine dedí manžel poručiteľa najmenej polovicu dedičstva. Ak teda okrem manžela neexistuje iný dedič v tejto skupine, manžel dedí celé dedičstvo. Ak existujú iní dedičia, manžel dedí polovicu dedičstva a zvyšok sa delí rovnakým dielom medzi zvyšných dedičov.

Pri výpočte čistej hodnoty dedičstva sa odpočítavajú aj náklady na pohreb.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #príklad #dedenie
Flowers