Čo ovplyvňuje platnosť darovacej zmluvy

Nepáči sa vám, že rodičia darovali dom vašej sestre? Ak sú splnené zákonné podmienky, darovanie je platné aj napriek výhradám neobdarovaných potomkov.

14.01.2022 08:00
matka a dcéra, rodič, dieťa, darovanie, zmluva,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vlastnícke právo umožňuje vlastníkovi voľne nakladať so svojím majetkom. Ak sa teda napríklad rodič rozhodne darovať nehnuteľnosť len jednému z detí, môže tak napriek výhradám ostatných neobdarovaných potomkov urobiť.

Formálne náležitosti

Dodržať sa ale musia náležitosti stanovené legislatívou, inak bude darovacia zmluva neplatná. Zákon si pri darovacej zmluve vyžaduje isté obsahové, ako aj formálne náležitosti. Medzi najčastejšie dôvody neplatnosti darovacej zmluvy patria okolnosti, ktoré ustanovuje Občiansky zákonník v § 37: "právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný“ a v § 38: "neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony“. Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

Video
Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o darovaní a darovacích zmluvách - publikované 13. 11. 2020.

Ak sa neobdarovaní súrodenci dôvodne domnievajú, že rodič ako darca pri poskytovaní daru nekonal svojprávne alebo darovacia zmluva by mohla byť neplatná z ostatných uvedených dôvodov, majú možnosť obrátiť sa na príslušný súd so žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy, ak na takomto určení majú naliehavý právny záujem.

Prípadné napadnutie darovacej zmluvy zo strany súrodencov len z dôvodov, že s darovaním nehnuteľnosti výlučne nesúhlasia alebo sa im to javí ako nespravodlivé, je vopred odsúdené na neúspech a súd by takúto žalobu musel zamietnuť.

Zlé správanie obdarovaného

Pre prípad, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, Občiansky zákonník pripúšťa možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru. Toto ustanovenie obsiahnuté v § 630 Občianskeho zákonníka možno aplikovať len na platne uzatvorenú darovaciu zmluvu, nemožno ho aplikovať na prípady, keď darovacia zmluva je z akéhokoľvek dôvodu neplatná a keď nastupuje reštitučná povinnosť obdarovaného z dôvodu vzniku bezdôvodného obohatenia. Za hrubé porušovanie dobrých mravov je možné považovať napríklad fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci obdarovaným darcovi alebo členom jeho rodiny. Z uvedeného vyplýva, že nie pre každé správanie obdarovaného, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného správania vo vzájomných vzťahoch sa môže darca domáhať vrátenia daru.

Dedičské konanie

V prípade, ak počas života prišlo k neobvyklému darovaniu, je možné v dedičskom konaní po darcovi žiadať započítanie tohto daru na jeho dedičský podiel, nie je však v dedičskom konaní možné napádať darovaciu zmluvu, toto sa odporúča urobiť ešte počas života darcu v osobitnom súdnom konaní (pri splnení predpokladov na toto konanie).

V prípade, ak sa dedičia nedohodli a o dedičskom práve rozhoduje súd, je povinný pri tomto rozhodovaní vykonať zápočet na dedičský podiel dediča, ktorého poručiteľ počas života neobvykle obdaroval. Je potrebné uviesť, že uvedené zásady nemajú vplyv na platnosť darovacej zmluvy, táto zostáva platná aj naďalej, len v rámci zachovania určitej rovnováhy dedič, ktorý za života dostal neobvyklý dar, z majetku v dedičstve dostane menej ako ostatní neobdarovaní dedičia. Ak však majetok v dedičstve nie je, a teda neexistuje žiaden podiel, na ktorý je možné dar započítať, započítanie sa nevykoná.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva #platnosť zmluvy