Viete, ako postupovať v prípade dopravnej nehody?

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Poradíme vám, ako treba správne postupovať.

31.01.2022 08:00
dopravna nehoda Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej:

  • sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

- uniknú nebezpečné látky alebo

- na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3¤990 eur).

Kedy je škodová udalosť dopravnou nehodou

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

- nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,

- je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo

- sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

Video
O povinnostiach a právach účastníkov dopravnej nehody, aj o tom, či a kedy volať políciu hovorí v relácii Ide o právo Patrik Budke z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 27. 11. 2020.

Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Účastník dopravnej nehody (každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, teda často i svedok – okoloidúce vozidlo či chodec) je pod hrozbou sankcie povinný:

1. Ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi.

2.Poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu.

3. Urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou.

4. Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody.

5. Zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.

6. Urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody.

7. Umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

8. Preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody.

9. Bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje. Ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

Premiestnenie vozidla

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

Predloženie dokladov

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #auto #dopravná nehoda #postup pri dopravnej nehode