Pokračovanie článku: Aký trest hrozí vinníkovi dopravnej nehody?

Trestný zákon

Podľa trestného zákona za trestný čin spáchaný v súvislosti s dopravnou nehodou môže byť vinník potrestaný takto:

Až tri roky

Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby je závažnejší spôsob konania, alebo ak je takýto čin spáchaný na chránenej osobe, závažnejším spôsobom konania a podobne.

Až dva roky

Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby je závažnejší spôsob konania, alebo ak je takýto čin spáchaný na chránenej osobe, závažnejším spôsobom konania a podobne.

Až jeden rok

Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Až tri roky

Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Až jeden rok

Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Okolnosťami podmieňujúcimi zvýšenie trestu je tu najmä závažnejší spôsob konania, následok trestného činu (značná škoda a ťažká ujma na zdraví alebo smrť) alebo počet poškodených.

Až šesť mesiacov

Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 TZ s výnimkou zvislej dopravnej značky zákazovej alebo príkazovej, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov. K uvedenému zároveň je potrebné uviesť, že v prípade, ak bude teda ohrozená dopravná značka, nejedná sa o trestný čin, naopak trestným činom bude ohrozenie prevádzky iného všeobecne prospešného zariadenia ako je napr. verejné telekomunikačné zariadenie.

Až jeden rok

Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Rovnako sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

**a) hoci bol za taký čin alebo za čin ** v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby je tu okrem iného i vedenie prostriedku hromadnej prepravy.

Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že okrem iného vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Uvedený trestný čin nie je zvyčajne páchaný v súvislosti so spôsobením dopravnej nehody, omnoho častejšie je jeho páchanie zistené na základe vykonania cestnej kontroly príslušníkmi Policajného zboru.

Zdroj: ministerstvo vnútra

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #dopravná nehoda #dopravný priestupok #škodová udalosť
Flowers