Opatrovanie nie je ošetrovanie. Aký je medzi nimi rozdiel?

Slovenčina, inak bohatá na slovnú zásobu, tieto dva termíny vymyslela dosť nešikovne. Nielen bežní ľudia, laici, ale aj mnohí odborníci si tieto termíny často mýlia. A pritom je rozdiel medzi nimi veľký.

, 08.02.2022 08:00
opatrovanie, hendikep, Foto:
debata

Čo je opatrovateľská služba

  • sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti.
  • žiadosť o posúdenie sa podáva na obecnom úrade alebo úrade mestskej časti, podľa miesta bydliska. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti.
  • obec alebo mestská časť (alebo nimi zriadený poskytovateľ) poskytuje seniorovi opatrovateľskú službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením. Poskytujú ju verejní a neverejní poskytovatelia.

Ako sa platí za sociálnu službu

  • Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku

neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac a najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, priemerným príjmom neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku

  • Klient je povinný platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10-tisíc eur, čo potvrdzuje čestným vyhlásením
  • Po zaplatení úhrady musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, v súčasnosti 359,79 eura
  • Ak opatrovaná osoba nemá dostatok peňazí, nezaplatená úhrada sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr v dedičskom konaní.

Opatrovanie nie je ošetrovanie

Ošetrovanie

Ošetrovanie pacientov je odborná činnosť, ktorú môžu vykonávať len zdravotnícki pracovníci, lekári, ale najmä sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali a následne sa v ňom aj špecializovali. O ošetrovaní hovoríme, keď máme na mysli napr. ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií a iné odborné výkony, ktoré patria do zdravotnej – ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa v nemocniciach, v iných zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, ale aj v domácom prostredí, kde ho vykonávajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Ošetrovateľské výkony môžu byť hradené zo zdravotného poistenia.

Opatrovanie

Opatrovanie patrí do sociálnych služieb, a rozumieme tým najmä dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, ako napr. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, obúvaní, pomoc pri starostlivosti o domácnosť, napr. nákupy, príprava a podávanie stravy, bežné upratovanie, a sprievod pri bežných aktivitách ako napr. sprevádzanie k lekárovi, na úrady a podobne. Pre vykonávanie opatrovateľskej služby nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré majú primerané vzdelanie alebo minimálne 220-hodinový opatrovateľský kurz. Opatrovanie nie je hradené zo zdravotného poistenia, ale čiastočne zo zdrojov samosprávy a čiastočne si ho platí klient.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ľudia #ošetrovanie #ošetrovateľ
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy