Potrebujete list vlastníctva? Koľko zaň zaplatíte

Za ktoré úkony pri vybavovaní listu vlastníctva musíte zaplatiť a ako sa dá na tom ušetriť? Tých šikovných môže stáť len 18 eur.

17.02.2022 10:00
klientske centrum,kataster Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (1)

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností…66 e­ur

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky…33 e­ur

1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.

Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 katastrálneho zákona bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Ako si znížiť poplatok

Poplatky si môžete znížiť až o 50 % v prípade elektronického návrhu na vklad, zaplatíte teda:

33 eur – v prípade, ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť do 30 dní

133 eur – v prípade, ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť do 15 dní

Výhody elektronického podania:

Fyzická osoba – všetky dokumenty musia byť podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis (t. j. overený notárom alebo matrikou), v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Časová pečiatka je údaj o tom, kedy bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený a Ústredný portál verejnej správy ju prikladá pri podpise automaticky. Elektronické podanie musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis všetkých účastníkov zmluvy.

Notár – notár zmluvu vyhotoví vo forme notárskej zápisnice a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak návrh na vklad obsahuje aj iné prílohy ako zmluvu (napr. vyhlásenie správcu bytov o nedoplatkoch na úhradách), elektronický návrh na vklad musí podať práve notár, keďže uvedená príloha musí byť ním úradne overená, ak ju správca bytov nepodpíše elektronickým podpisom.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #poplatky #kataster #list vlastníctva