Darovali ste dom? Ako v ňom ďalej môžete bývať

Možností, ako usporiadať svoj majetok, je viacero. Ak máte konkrétnu predstavu, kto má vašu nehnuteľnosť dostať, môžete ísť cestou darovania. A dokonca sa za určitých okolností nemusíte z domu ani odsťahovať.

01.03.2022 10:00
matka a dcéra, rodič, dieťa, darovanie, zmluva,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vecné bremeno v podobe práva doživotne obývať nehnuteľnosť zaručuje darcovi, že môže v rámci dohodnutých podmienok doživotne obývať predmetnú nehnuteľnosť. Povinným z vecného bremena je vždy vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa vecné bremeno zriadi, a oprávnený je osoba s právom doživotne užívať nehnuteľnosť. Vecné bremeno sa zriaďuje zmluvou, ktorú spoločne uzatvárajú povinný a oprávnený z vecného bremena.

Písomná podoba

Darovacia zmluva s vecným bremenom si vyžaduje písomnú formu a podpisy musia byť úradne overené. Vzhľadom na to, že vecné bremeno je vecné právo k nehnuteľnosti, na jeho zriadenie zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. V katastri zapisuje sa ako ťarcha a zostáva zachované, aj keď nastane zmena vlastníka. Právo doživotného bývania sa spája výlučne s oprávnenou osobou, teda osobou, v prospech ktorej bolo zriadené, a zaniká smrťou oprávnenej osoby. Občiansky zákonník vylučuje jeho prechod na inú osobu, neprechádza ani na jej prípadných dedičov.

Dokument ďalej musí obsahovať presnú identifikáciu zmluvných strán: meno a priezvisko, adresa, rodné číslo povinnej aj oprávnenej osoby z vecného bremena. Uviesť treba, že darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti: typ nehnuteľnosti, rozloha nehnuteľnosti, údaje z katastra nehnuteľností. Takisto sa uvedie ako darca predmetnú nehnuteľnosť nadobudol: napr. dedením, prevodom vlastníckeho práva, darovacou zmluvou. Uvedie sa, že darca daruje obdarovanému nehnuteľnosť opísanú tejto zmluve a obdarovaný túto nehnuteľnosť prijíma. Takisto treba presne uviesť, že obdarovaný zriaďuje v prospech darcu bezplatné vecné bremeno, ktoré zodpovedá jeho právu užívať napríklad dve miestnosti a príslušenstvo.

Video
Ide o právo: Všetko o vecnom bremene s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 12. 2. 2021.

Povinnosti zmluvných strán

Platí, že ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, je zároveň povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy. Ak v dome býva darca aj obdarovaný, náklady sú obaja povinní znášať podľa miery spoluužívania. A práve úhrady nákladov na prevádzku nehnuteľnosti bývajú najrizikovejšou časťou takejto právnej úpravy majetkových pomerov. V praxi sa stáva, že jedna zo zmluvných strán prestane plniť svoje povinnosti, prípadne sa absolútne odmieta podieľať na nákladoch. Odporúča sa podrobne upraviť práva a povinnosti týkajúce sa finančných nákladov v zmluve o zriadení vecného bremena.

Zmluvne sa oplatí dohodnúť aj rozsah užívania nehnuteľnosti. V praxi sa často prejaví, že obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti, ktorý je na základe určitého právneho titulu povinný poskytovať inej osobe bývanie v jeho nehnuteľnosti, môže byť pre obe strany v určitých situáciách obmedzujúce. Z toho dôvodu je vhodné, aby si obe strany dohodli presný spôsob a rozsah práv a povinností vyplývajúcich z vecného bremena, a konkretizovať, ktoré miestnosti majú byť prenechané na bývanie určenej osobe a podobne. Tu je však potrebné brať do úvahy, že vo vzťahu vyplývajúceho z vecného bremena sú takmer všetky práva na strane oprávnenej osoby, teda osoby využívajúce právo bývania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #vecné bremeno #darovanie domu