Darovacia zmluva: Pozor na podpisy, musia byť overené

Zmluva musí byť vyhotovená na jednom liste, ak sa na jeden list znenie zmluvy nezmestí, tak je potrebné ju dať zviazať u notára stuhou s odtlačkom notárovej pečiatky , platí totiž, že listy zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti musia byť neoddeliteľne spojené, a to spôsobom, aký je určený pre notára.

07.03.2022 11:00
manželia, penzisti, notebook, rozmýšľanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda podpisom zmluvy, ale dňom vkladu zmluvy do katastra. Návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať: mená oboch darcov a adresu ich trvalého pobytu, názov a adresu katastra, na ktorý je návrh adresovaný, označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony – darovacia zmluva, číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri.

Aké prílohy potrebujete

Prílohu tvorí darovacia zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia (čiže šesť vyhotovení).

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností predstavuje sumu 66 eur, v prípade, ak požiadajú o zrýchlený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, je správny poplatok 266 eur. Spolu návrhom na vklad je potrebné priložiť i dve vyhotovenia darovacej zmluvy, pričom podpisy darcov je nutné úradne osvedčiť na každom z týchto dvoch vyhotovení. Poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky je 33 eur. Pokiaľ účastník konania žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní, výška poplatku je 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.

Video
Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o darovaní a darovacích zmluvách - publikované 13. 11. 2020.

Kataster preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené. Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Doba na rozhodnutie: kataster rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Zápis do knihy vykoná v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva #darovanie nehnuteľnosti