Pokračovanie článku: Príspevky na kompenzáciu a ich suma

O príspevkoch

  • Novelou zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia boli od 1. júla 2018 sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie vyňaté z nastavenia ich valorizácie v závislosti od valorizácie súm životného minima a ustanovila sa ich výšky pevnou sumou, s možnosťou vždy k 1. júlu ich upraviť nariadením vlády.
  • Účelom tejto zmeny bolo umožniť výraznejšie upraviť uvedené výšky s cieľom eliminovať pokles ich reálnej hodnoty v čase z dôvodu pôsobenia inflácie. Ak by dochádzalo k znižovaniu reálnej hodnoty sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie, znižovala by sa motivácia fyzických osôb poskytovať osobnú asistenciu a opatrovanie, čo by mohlo mať negatívny sociálny vplyv na fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Keďže sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie nie sú predmetom automatického valorizačného mechanizmu, boli od uvedenej legislatívnej zmeny opakovane v rokoch 2019, 2020 a 2021 nariadeniami vlády zvyšované v nadväznosti na úpravu minimálnej mzdy pre dané roky.
  • Aj v roku 2022 sa výška peňažného príspevku na opatrovanie navrhuje zvýšiť na sumu čistej mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2022, a sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie v nadväznosti na hodinovú minimálnu mzdu pre uvedený rok.

Aký to bude mať vplyv na financie

  • V analýze vplyvov sú plánované výdavky v sume 7 774 842 eur v roku 2022, v sume 19 121 318 eur v roku 2023, v sume 19 632 137 eur v roku 2024 a v sume 20 110 284 eur v roku 2025.

Predpokladá sa spomalenie tempa nárastu počtu poberateľov oproti predpokladom z rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, čo následne kompenzuje zvýšenie príspevku, a teda je možné konštatovať, že negatívny vplyv je rozpočtovo krytý. Medziročný nárast počtu poberateľov v roku 2020 predstavoval 4 686 osôb, v roku 2021 v dôsledku pandémie COVID-19 spomalil a predstavuje len 1 116 osôb. V roku 2023 by malo pribudnúť 1 400 opatrova­teľov, v roku 2024 by malo pribudnúť 1 500 a v roku 2025 by to malo byť 1 504.

LP/2022/138 nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Peňažný príspevok na prepravu

mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 111,26 eura.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 40,48 eura, II. skupina na 20,24 eura, III. skupina na 12,15 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 20,24 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 36,42 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 48,57 eura.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno ho poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP. Hendikepovaná osoba je povinná dať si opraviť pomôcku, na ktorej opravu jej bol poskytnutý peňažný príspevok, do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, ak pomôcku nemožno opraviť z dôvodov na strane fyzickej osoby, s ktorou osoba so zdravotným znevýhodnením uzatvorila zmluvu o vykonaní opravy, alebo na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava osobného auta.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Príspevok je najviac 11 617,88 eura. Osoba s ŤZP je povinná kúpiť si zdvíhacie zariadenie, na ktorého kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok, do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, ak zdvíhacie zariadenie nemožno kúpiť z dôvodov na strane osôb, ktorých predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacieho zariadenia a inštalácia a vykonávanie stavebných úprav, ak sú potrebné na inštaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia.

Na kúpu auta

Môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura. Zdravotne znevýhodnená osoba je povinná kúpiť auto do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr do 12 mesiacov, ak auto nemožno kúpiť alebo upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel. Za kúpu auta sa považuje uhradenie celkovej ceny a nadobudnutie vlastníctva k autu.

  • Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba, alebo bude navštevovať školu a bude spĺňať podmienku využívania auta, je povinná vrátiť pomernú časť príspevku, ak do 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní sa nezamestná alebo sa jej neposkytuje sociálna služba, alebo nenavštevuje školu a nespĺňa podmienku využívania auta. Táto podmienka platí, aj keď jej auto ukradnú alebo s ním havaruje. Príspevok musí vrátiť aj v prípade, ak auto nevyužíva na individuálnu prepravu.

Na úpravu auta

Môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, a to na úpravu auta, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za sedem rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura. Príspevok možno poskytnúť aj na auto, na ktoré nebol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu. Osoba je povinná dať si upraviť osobné auto, na ktoré jej bol poskytnutý príspevok na úpravu, do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jeho poskytnutia, ak auto nemožno upraviť pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je úprava osobných motorových vozidiel. Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného auta neplní účel. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba s ŤZP vráti príspevok na úpravu auta alebo jeho pomernú časť.

Na úpravu bytu, domu a garáže

Možno príspevok poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.

  • Za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, úprava prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu. Za úpravu domu sa považuje aj úprava vstupu do rodinného domu a úprava prístupu. Za úpravu garáže sa považuje aj úprava vstupu a prístupu do garáže. Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, ktoré osoba s ŤZP nie je v dôsledku hendikepu schopná prekonať a v dôsledku ktorých nie je schopná sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu rovnakým spôsobom ako fyzická osoba bez zdravotného postihnutia rovnakého veku a pohlavia a za rovnakých podmienok.
  • Úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže treba vykonať do deviatich mesiacov od poskytnutia príspevku na úpravu bytu či domu, alebo príspevku na úpravu garáže najneskôr do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia tohto príspevku.

Posudková činnosť

Umožňuje sa, aby lekársku posudkovú činnosť vykonávali nielen lekári so špecializáciou posudkové lekárstvo, ale aj lekári, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom inom zo špecializačných odborov. Reaguje sa tým na pretrvávajúci nedostatok posudkových lekárov, ako aj na dlhodobo stúpajúci počet žiadateľov o pomoc podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu

Zdroj: ministerstvo práce, návrh zmien zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia: https://www.slov-lex.sk/…/LP/2021/413.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #ŤZP #opatrovateľské služby