Pôda v nájme? Nesmie chýbať dobrá zmluva

Nájom poľnohospodárskych pozemkov upravuje zákon o ich nájme, riadi sa aj ustanoveniami iných právnych predpisov. Dôležité je dodržať povinné náležitosti a dohodnúť si podmienky, ktoré nie sú výhodné len pre vlastníka či pre nájomcu.

24.05.2022 08:00
muž, pôda, zem, poľnohospodár Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Veľa problémov často prináša ukončenie nájmu pôdy. Vlastník chce pôdu späť, nájomca ju zase mieni obhospodarovať ďalej. Prípadne si nájomca neplní povinnosti a vlastník by rád zmluvu predčasne ukončil. Aké má možnosti? Platí, že okrem ukončenia zmluvy dohodou sa zmluva uzavretá na dobu určitú skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov. Ak je pôda prenajatá len na poľnohospodárske účely, platí, že zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať vždy k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak.

Video
Všetko o prenájme poľnohospodárskej pôdy s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 20. 8. 2021.

Ku skončeniu nájomného vzťahu môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, napriek tomu, že bol upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného.

dom, zmluva, prenájom, podpis Čítajte viac Prenájom nehnuteľnosti: Kto musí podať daňové priznanie

Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, pričom užívateľ vlastníka pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy upozornil na právne dôsledky jeho nekonania, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas. To neplatí, ak vlastník pred doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.

Nájomná zmluva je záväzný dokument, nesmie zvýhodňovať ani vlastníka pôdy, ani nájomcu. Odporúča sa preto pri jej uzatváraní dodržať ustanovenia príslušných zákonov a dať si pozor na to, aby nechýbali podstatné náležitosti. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely by mala obsahovať určenie zmluvných strán ako prenajímateľa a nájomcu, špecifikovanie predmetu nájmu, nájomného a doby nájmu. Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, tak sa na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku vyžaduje aj dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, ako aj všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #nájom pôdy