Ako získať list vlastníctva? Tu je podrobný postup

Katastrálny zákon určuje obsah návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V návrhu na vklad vlastníckeho práva je potrebné uviesť aj identifikačné údaje navrhovateľa ako dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby. Od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor. Takisto je potrebné do návrhu uviesť adresu na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napríklad sú dlhodobo v zahraničí. Zákon vyžaduje aj to, že navrhovateľ v návrhu na vklad musí uviesť, čoho sa domáha.

09.08.2022 12:00
kataster, list vlastníctva Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Práva k nehnuteľnostiam (napr. vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno,…) zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.
  • Konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý je účastníkom právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.
  • Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu / https://www.katasterportal.sk/…adAction.do/. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #list vlastníctva