Ktoré roky sa započítavajú do penzie a ako? Zaráta sa aj opatrovanie?

Započítava sa do odpracovaných rokov ak som bol opatrovateľom či osobným asistentom?

20.10.2022 06:00
ruky, otáznik, otázka, dlhy, chudoba Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Prepočíta sa dôchodok opatrovateľovi, ak je starobným dôchodcom?

Obdobie poskytovania príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava, ak fyzická osoba mala poskytovaný príspevok za opatrovanie a mala počas poskytovania príspevku trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Z uvedeného vyplýva, že poberateľovi starobného dôchodku sa jeho dôchodok neprepočíta z titulu výkonu opatrovania osoby s ŤZP.

Poberám opatrovateľský príspevok na svoju matku. Som dôchodca. Je príspevok na opatrovanie môj príjem?

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

To znamená, že ak je poistenec poberateľom invalidného, predčasného dôchodku alebo dovŕšil dôchodkový vek pre starobný dôchodok, nestáva sa poistencom štátu a štát za takého poistenca neplatí dôchodkové poistenie.

Dva roky som poberala opatrovateľský príspevok na člena rodiny. Hradil za mňa nemocenské štát? Alebo pri poberaní nebolo nemocenské platené?

Za poistencov štátu (nielen z dôvodu poberania opatrovateľského príspevku, ale aj z iných dôvodov) štát platí len poistné na dôchodkové poistenie, neplatí za nich poistné na nemocenské poistenie ani na poistenie v nezamestnanosti.

Štát platí poistné za povinne dôchodkovo poistenú fyzickú osobu s trvalým pobytom na Slovensku, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, dohodár, ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako fyzická osoba, ktorá je poistencom štátu už z iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Započítajú sa do penzie roky, ktoré som odpracoval ako osobný asistent? Mesačne to je 150 hodín.

Osobný asistent je poistencom štátu, ak osobnú asistenciu vykonáva najmenej 140 hodín mesačne a poskytuje sa mu peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

Dôchodkovo poistená osoba je aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Od 1. januára 2018 Sociálna poisťovňa automaticky eviduje takúto osobu na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poberám opatrovateľský príspevok na mamu. Je možné, že mi bude v budúcnosti odňatý vzhľadom na to, že dostanem v jednom mesiaci na účet vyšší obnos prostriedkov (ide o štipendium), ako je pri opatrovateľskom príspevku povolené (dvojnásobok životného minima). Bude to ale len v jednom mesiaci, po tomto mesiaci budem na tom rovnako ako predtým, teda môj príjem už vyšší nebude. Moja otázka znie, či sa môžem opäť o opatrovateľský príspevok uchádzať, či mi môže byť opätovne priznaný.

V zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je možné peňažný príspevok na opatrovanie poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.

Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Zákon ustanovuje, čo sa považuje za zamestnanie: pokiaľ fyzická osoba vykonáva zamestnanie, ktoré nie je v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania, ale jej mesačný príjem zo zamestnania presiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V prípade, ak príslušný úrad práce rozhodne o zániku nároku na peňažný príspevok na opatrovanie, fyzická osoba môže o tento príspevok opätovne požiadať, pričom okamih podania žiadosti je na jej zvážení. V prípade preukázania splnenia všetkých podmienok úrad môže príspevok priznať.

Zdroj: Sociálna poisťovňa a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #penzista #asistencia #otázky a odpovede