Pre výpočet úrazovej dávky je dôležitá hodnota bodu. Kto ju určí?

Nárok na dávky má zamestnanec, ale aj žiak strednej a vysokej školy, ktorí utrpeli úraz alebo vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní.

29.11.2022 10:00
nemocnica, lekár, doktor, úraz, Foto:
Novú hodnotu bodu určenú pre tento rok použije Sociálna poisťovňa len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2021.
debata

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 24,22 eura. Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri ich výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie rezortu zdravotníctva, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2021 je 1 211 eur, pričom hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Novú hodnotu bodu určenú pre tento rok použije Sociálna poisťovňa len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2021, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

Náhrada za bolesť

dávka, ktorá sa poskytuje jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

bolesť, péenka, PN Čítajte aj Penzie, péenka, tehotenské či materské? Čo urobiť, aby ste tieto dávky dostali

Podmienky nároku: náhrada za bolesť sa poškodenému poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov. Výška dávky: Tento rok je na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 24,22 eura.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

poskytuje sa jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh.

Podmienky nároku: poskytuje sa na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky.

Výška dávky: tento rok je na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 24,22 eura.

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #Sociálna poisťovňa #sociálne dávky #pracovný úraz #úrazová dávka