Pozostalostná dávka nie je automatická. Čo musíte urobiť, aby ste ju dostali? A v akom prípade vám ju prestanú vyplácať?

Na to aby ste dostávali pozostalostná dávku, je potrebné o ňu požiadať Sociálnu poisťovňu. Ktoré doklady je potrebné predložiť?

16.12.2022 06:00
smrť blízkeho, vdovec, dôchodok, utešovanie... Foto:
Pri všetkom vám poradí zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne.
debata (4)

O pozostalostnú dávku je potrebné požiadať. A to písomne po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. Na spísanie žiadosti je vhodné sa najskôr telefonicky objednať.

Žiadosti o pozostalostné dôchodky vybavuje odbor dôchodkového poistenia. Telefónne číslo na pracovníkov daného odboru je uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Kontaktoch, kde si treba vybrať príslušnú pobočku.

Pri dohadovaní termínu zamestnanec Sociálnej poisťovne zároveň informuje, aké doklady je potrebné k spísaniu žiadosti o dôchodok predložiť. Podrobnejšie informácie sa taktiež dočítate na webovej stránke v časti Vdovský dôchodok/Vdovecký dôchodok – Uplatnenie nároku. Tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky.

žena, smútok, úmrtie Čítajte aj Vdovám a vdovcom s aspoň jedným dieťaťom opätovne vznikne nárok na pozostalostnú penziu v 57 rokoch

Doklady, ktoré potrebujete predložiť: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, ak bolo manželstvo uzatvorené v cudzine a nie je zapísané v osobitnej matrike, úmrtný list manžela/ky, vyplnený a bankou potvrdený formulár Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke pre zasielanie dôchodku na účet v banke v prípade, ak nepoberáte žiaden dôchodok.

Ak zomretý manžel alebo manželka ešte pracovali a nepoberali dôchodok, je potrebné doložiť i nasledujúce doklady: doklad o ukončení vzdelania zomretého (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo ukončené), poistenci narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou o trvaní vojenskej služby, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Každé konanie a posudzovanie žiadosti je individuálne, a preto môžu byť potrebné aj ďalšie doklady, podľa toho, aké skutočnosti treba ešte dokladovať. Poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne.

A pozor! Pozostalostný dôchodok patrí len manželovi či manželke. Rozvedenej manželke alebo manželovi nepatrí. Rovnako ho nedostanú ani druh a družka. Vyplácať ho Sociálna poisťovňa prestane aj v prípade, že pozostalá manželka či manžel sa opäť vydá alebo ožení.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #vdovský dôchodok #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých #pozostalostná dávka