Kto dostane vdovský či vdovecký dôchodok po novom dva roky? A komu bude opäť vyplácaný od 57 roku veku?

Po úmrtí jedného z manželov môžete dostať vdovský či vdovecký dôchodok. Kto má nárok ho poberať dlhšie ako rok?

29.12.2022 06:00
pozostalá, smútok, staršia žena, výhľad z okna Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako je to dnes:

Nárok na pozostalostnú dávku má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/ktorá

 • ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
 • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
 • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo
 • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že zomretý/zomretá manžel/ka nemusel/a získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Nárok na výplatu pozostalostnej dávky je jeden rok od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:

žena, smútok, úmrtie Čítajte aj Vdovám a vdovcom s aspoň jedným dieťaťom opätovne vznikne nárok na pozostalostnú penziu v 57 rokoch
 • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (teda vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
 • je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
 • vychovala/vychoval aspoň tri deti,
 • dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti,
 • dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek, pričom stačí, ak je splnená jedna z podmienok.

Ako to bude od januára 2023

Podľa novely zákona o sociálnom poistení bude mať vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku dva roky od smrti manžela. Po uplynutí dvoch rokov od smrti manžela jej bude tento druh penzie vyplácaný iba v prípade, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek)
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala jedno dieťa
 • dovŕšila dôchodkový vek.
dôchodca, senior, pozostalý, pozostalostná dávka, smrť blízkeho Čítajte aj Po smrti partnera nedostanete celú jeho penziu, len percento z nej. Aké?

Ak žena nesplní ani jednu z týchto podmienok, pozostalostný dôchodok sa jej prestane vyplácať. Neznamená to ale, že by jej zanikol nárok naň. Výplatu tejto penzie jej Sociálna poisťovňa obnoví v prípade, že:

 • sa začne starať o nezaopatrené dieťa
 • sa stane invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • dovŕši vek 52 rokov a vychovala dve deti
 • dovŕši vek 57 rokov a vychovala jedno dieťa
 • dovŕši dôchodkový vek.

Čo sa ešte mení od januára 2023?

Vdovám sa bude vyplácať vdovský dôchodok namiesto súčasného jedného roka po smrti manžela až dva roky. Vdovám, ktoré vychovali jedno dieťa, sa po uplynutí jedného roka po smrti manžela bude vdovský dôchodok vyplácať už po dovŕšení 57 rokov. Podľa súčasne platných pravidiel majú opätovný nárok na túto dávku až po dosiahnutí dôchodkového veku.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #vdovský dôchodok #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých #pozostalostná dávka